Terveilm
Menu
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin

Liikmed

AKÜ LIIKMESORGANISATSIOONID

Arengukoostöö Ümarlaud on katusorganisatsioon, mis ühendab arengukoostöö, ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja maailmaharidusega tegelevaid Eesti kodanikuühendusi. AKÜ liikmeskonda kuulub 33 organisatsiooni.

Ootame uusi liikmeid! Liikmeks astumise kohta küsi aadressilt info@terveilm.ee.
Liikmeks astumise avalduse leiad vajutades siia

Balti Uuringute Instituut

MTÜ Balti Uuringute Instituut

Balti Uuringute Instituut on 1996. aastal asutatud iseseisev mittetulunduslik uurimis- ja arenduskeskus. Selle eesmärk on edendada Läänemere regiooni avalikku poliitikakujundamist, pakkudes kõrgekvaliteedilist sotsiaalmajanduslikku analüüsi. Oma tegevustega püüab IBS panustada teadmiste kasvu ning tõsta laiemat arusaama Eesti ja Läänemere regiooni ees laiemalt seisvatest arenguvõimalustest ja –väljakutsetest.

Balti Uuringute Instituut soovib ühendada teooria praktikaga, sellega tegeleb oma ala ekspertidest koosnev meeskond kolme tegevussuuna kaudu:

 • teadus, tehnoloogia ja innovatsioonipoliitika, tööstuspoliitika, majandus- ja regionaalareng;
 • sotsiaalne ühtekuuluvus, eelkõige tööturu, migratsiooni, integratsiooni ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas;
 • Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikaga seonduvad uurimisteemad, analüüsid, mõjude hindamised.

AKÜ-s panustab organisatsioon eelkõige rändeprotsesside, integratsioonipoliitika, lõimumise ja pagulastemaatika osas.

 

Koduleht: www.ibs.ee

Facebook: www.facebook.com/Institute.of.Baltic.Studies

Kontakt: Ingi Sutrop, projektiassistent, ingi@ibs.ee

Damota

MTÜ Damota

Kui kolm eestlast (Laura, Merle, Andres) olid 2010 aasta kevadeks Etioopiast Eestisse tagasi jõudnud, oli neil kõigil ühine igatsus – aidata Etioopia lastel kooliharidus kättesaadavamaks muuta. Juunis 2010 asutati MTÜ Damota. MTÜ kannab Lõuna-Etioopias asuva mäe nime. Aidates neid inimesi, kellel puudub oma igapäevaste vajaduste tarvis kõige lihtsamadki vahendid, soovisime viia ka Euroopa inimesteni andmise vajaduse, mille Jumal on pannud meie kõigi südamesse.

Organisatsiooni missioon on muuta kättesaadavamaks Etioopia Soddo linna lastele põhiharidus ja arendada koostood Etioopia ja Eesti laste vahel.

Koduleht: www.etioopia.ee

Facebook: www.facebook.com/etioopiaee

Kontakt: Merle Voola, juhataja, ngodamota@gmail.com

Domus Dorpatensis

SA Domus Dorpatensis

Domus Dorpatensis on avalikes huvides tegutsev sihtasutus, mille eesmärk on leida häid ideid, neid tutvustada ja levitada ning, kaasates partnereid kõigist kolmest sektorist, need ka teoks teha.  Sellest lähtuvalt võib nende projektid üldises mõttes jagada kaheks:

1. Ühiskondlikku diskussiooni tekitavad
Siia kuuluvad meie ürituste sarjad (Filmiõhtud, “Meet the World” jt), TEDxTartu konverentsid, vestlusõhtute sari “Inimene kohtub inimesega”, ühekordsed seminarid, Eesti Kodanikuühiskonna Nädal ja teised taolised projektid, milles kaasatakse paljusid inimesi üritusel osalejatena, televisiooni ja interneti vahendusel või läbi tugeva meediakajastuse. Ürituste eesmärk on pakkuda platvormi, kus iga inimene saab vabalt vahetada kogemusi ning ideid, koguda uut informatsiooni ja algatada ning arendada diskussioone erinevate distsipliinide esindajate vahel.

2. Häid ühiskondlikke ideid realiseerivad
Püüame Domuse projektidega liikuda diskussioonist edasi ka reaalsete pikaajaliste positiivsete muudatusteni ühiskonnas. Selle valdkonna projektidena võib välja tuua Noorte osalus kohaliku tasandi otsustusprotsessides, Noored Liidrid, Vabaühenduste manifesti ja Tolerantse Tartu eestkostevõrgustiku.

AKÜ liikmena lööb Domus Dorpatensis kaasa ürituste korraldamisel ühiskonna ja arengukoostöö teemadel ning erinevate huvigruppide kaasamisel.

 

Koduleht: www.dorpatensis.ee

Facebook: www.facebook.com/dorpatensis

Kontakt: Martin A. Noorkõiv, tegevjuht, martin.noorkoiv@dorpatensis.ee

Eesti Diplomaatide Kool

SA Eesti Diplomaatide Kool

Sihtasutuse viimaste aastate tegevus on aktiivselt keskendunud lühiajaliste koolitusprojektide korraldamisele diplomaatidele ja riigiametnikele rahvusvaheliste suhete ja rahvusvaheliste läbirääkimiste teemal. Samuti jagame Eesti kogemusi EL ja NATO integratsioonis, välisteenistuse ülesehitamisel, reformide läbiviimisel, demokraatia ja õigusriigi loomisel. Tegime ka ekspertanalüüsi Venemaa, Valgevene ja Kesk-Aasia teemal ja korraldasime koolitusi diplomaatidele Kosovost, Iraagist, Afganistaanist ja Palestiinast.

Kooli juures tegutseb Idapartnerluse Koolituskeskus.

 

Koduleht: www.edk.edu.ee, www.eceap.eu

Facebook: www.facebook.com/pages/Eesti-Diplomaatide-Kool-Estonian-School-of-Diplomacy/162649020468837

Kontakt: Katrin Borgen, programmijuht, katrin.borgen@edk.edu.ee

Eesti Euroopa Liikumine

MTÜ Eesti Euroopa Liikumine

Eesti Euroopa Liikumine tegeleb aktiivset Euroopa Liidu kodakondsust toetavate algatuste elluviimisega. Selleks tegeleb EEL teabetööga ja korraldab debatte ning infoüritusi. EEL teeb koostööd Eesti ülikoolidega ELi poliitikaid või demokraatiat puudutavate uuringute läbiviimisel.

 

Koduleht: www.euroopaliikumine.ee

Facebook: www.facebook.com/euroopaliikumine

Kontakt: Alo Raieste, juhataja, info@euroopaliikumine.ee

Eesti Idapartnerluse Keskus

Eesti Idapartnerluse Keskus

Idapartnerlluse Keskuse koolitus- ja uurimustegevus on suunatud kuuele Euroopa Liidu idapartnerluse (IP) partnerriigile – Armeeniale, Aserbaidžaanile, Gruusiale, Moldovale, Ukrainale ja Valgevenele.

EIPK korraldab eelkõige IP partnerriikide keskmise ja vanema astme ametnikele suunatud koolitusi tugevdamaks nende riikide haldussuutlikkust ja võimekust teha koostööd Euroopa Liiduga.

 

Koduleht: http://www.eceap.eu

Kontakt: Marge Mardisalu-Kahar, juhataja, eceap@eceap.eu

Eesti Inimõiguste Keskus

SA Eesti Inimõiguste Keskus

Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) on avalikes huvides tegutsev sõltumatu sihtasutus, mille eesmärk on edendada inimõiguste kaitset Eestis ja mujal. Organisatsioon viib läbi inimõiguste alast teadlikkust tõstvaid projekte, uuringuid ja monitooringuid ning pakub konsultatsiooni üksikisikutele.

 

Koduleht: www.humanrights.ee

Facebook: www.facebook.com/humanrightscentre

Kontakt: Marianne Meiorg, juhatuse liige, marianne@humanrights.ee

Eesti Looduskaitse Selts

MTÜ Eesti Looduskaitse Selts

Eesti Looduskaitse Selts on isikute vabatahtlik ühendus, mille ülesanne on ühiskondliku ja teadusliku tegevuse arendamine ökoloogia ning säästva looduskasutuse, -kaitse, ja maastikuhoolduse ning loodust ja inimest hoidva tehiskeskkonna kujundamise valdkonnis.

ELKS teeb elanikkonna hulgas haridustööd, korraldab ja koordineerib uurimistöid, võtab osa üldiste ja paikkondlike looduskaitseprobleemide lahendamisest ning annab konsultatsiooni. Samuti on ELKS-il oma raamatukogu loodusteadusliku, kodu-uurimusliku ja looduskaitsealase kirjandusega ning selts kirjastab väljaandeid ja korraldab konkursse, ekskursioone, ekspeditsioone, näitusi, kokkutulekuid, konverentse ja muid üritusi, rajab looduse õpperadu, annab metoodilist abi loodushuvilistele.

 

Koduleht: www.elks.ee

Facebook: www.facebook.com/eestilooduskaitse.selts

Kontakt: Juhan Telgmaa, juhatuse liige, juhan.telgmaa@elks.ee

Eestimaa Looduse Fond

SA Eestimaa Looduse Fond

Eestimaa Looduse Fondi (ELF) tegevuse eesmärk on loodusliku mitmekesisuse säilitamine Eestis ja maailmas. Selle saavutamiseks kinnitas ELFi nõukogu 2001. aasta aprillis tegevusprogrammid järgmistel suundadel: keskkonnaharidus, looduskaitse ja säästev areng.

Üks viimase aja põnevaim tegevus on olnud veebilehe www.elfond.ee/meieplaneet koostamine, kust leiab kaks head infograafilist filmikest.

AKÜ liikmetena osaleb ELF aktiivselt keskkonna valdkonda puutuvate seisukohtade kujundamises.

 

Koduleht: www.elfond.ee

Facebook: www.facebook.com/Eestimaa.Looduse.Fond

Kontakt: Silvia Lotman, juhatuse esimees, silvia@elfond.ee

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

MTÜ Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) on iseseisev mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärk on edendada soolist võrdõiguslikkust kõigis ühiskonnaelu valdkondades.

ENUT

 • tegutseb soouurimuse teabekeskusena, korraldab seminare, konverentse ja avaldab publikatsioone;
 • toetab ja koordineerib koostööd sugupooleküsimustes;
 • tegutseb nais- ja sugupooleuuringute-alase raamatukoguna;
 • teeb koostööd sarnaste eesmärkidega organisatsioonidega Eestis ja väljaspool.

 

Koduleht: www.enut.ee

Facebook: www.facebook.com/ENUTMTY

Kontakt: Reet Laja, juhatuse esinaine, enut@enut.ee

Eesti NATO Ühing

Eesti NATO Ühing

Eesti NATO Ühing on kodanikuühendus, mis liidab üle kahesaja inimese erinevatelt elualadelt, kelle ühine eesmärk on  tugevdada kodaniku sidet riigiga, aidata kaasa rahva kaitsetahte kasvatamisele ning seeläbi riigi toimimispõhimõtete ja suveräänsuse tugevdamisele.

 

Koduleht: www.eata.ee

Facebook: www.facebook.com/pages/Eesti-NATO-%C3%9Ching/170952983287

Kontakt: Krista Mulenok, juhatuse liige, krista.mulenok@eata.ee

Eesti Pagulasabi

MTÜ Eesti Pagulasabi

Eesti Pagulasabi on mittetulundusühing, mille eesmärk on abistada varjupaigataotlejaid ja pagulasi Eestis. Tegevust alustati 2001. aastal ja viimase ajani keskenduti peamiselt varjupaigataotlejate ja pagulaste õiguslikule nõustamisele. Alates 2011. aastast on Pagulasabi tegevus oluliselt laienenud ja aitame pagulasi nende elu sisseseadmisel Eestis, alates elu- ja töökoha leidmisest kuni keeleõppe korraldamise ning Eesti ajaloo ja kultuuri õpetamiseni.

Eesti Pagulasabi teine tegevus on Eesti elanike, eelkõige noorte teavitamine pagulaste ja varjupaigataotlejatega seotud teemadel, informeerimine nende inimeste olukorrast Eestis ja mujal maailmas. Pagulasabi soovib aidata kaasa Eestis informeeritud ja tasakaalustatud diskussiooni tekkimisele varjupaigataotlejate ja pagulaste olukorrast, nende probleemidest ning väljakutsetest Eestis ja maailmas.

 

Koduleht: www.pagulasabi.ee

Facebook: www.facebook.com/pagulasabi

Kontakt: Ingi Sutrop, juhatuse liige, ingi@pagulasabi.ee

Eesti People to People

MTÜ Eesti People to People

Eesti People to People registreeriti Eestis ametlikult 1997. aastal, kuigi tegevust rahvusvahelise organisatsiooni People to People International (PTPI) osakonnana olime alustanud juba 1993. aasta märtsis. MTÜ eesmärk on lühidalt sõnastatud „Maailm läbi mõistmise“.

Organisatsioonil on 40 liiget ja üle saja vabatahtliku, kes osalevad eri programmides. Eesti People to People liikmed osalevad regulaarselt People to People International Euroopa ja ülemaailmsetel täiskasvanute ja õplaskonverentsidel. Samuti käime õppeseminaridel ja konverentsidel, mida korraldavad teised rahvusvahelised ja Eesti organisatsioonid. Eesti People to People korraldab noorukite iga-aastast suvelaagrit Narva-Jõesuus.

Lisaks on Eesti People to People partner rahvusvahelistes arengukoostöö alastes projektides.

 

Koduleht: www.ptpest.ee

Kontakt: Ruta Pels, juhatuse liige, ptpest@ptpest.ee

Eesti Roheline Liikumine

MTÜ Eesti Roheline Liikumine

Eesti Roheline Liikumine (ERL) on 1988. aastal asutatud keskkonnakaitsega tegelev mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärk on suunata Eesti ühiskonda loodushoiule ja säästlikule eluviisile.

ERL-i sisuline tegevus toimub kahe programmi raames: keskkonnapoliitika ja keskkonnateadlikkus. Organisatsioonil on üle 1000 liikme, neist suurem osa on noored – õpilased ja tudengid.

 

Koduleht: www.roheline.ee ja www.fairtrade.ee

Facebook: www.facebook.com/eestirohelineliikumine ja www.facebook.com/pages/Õiglase-kaubanduse-klubi

Kontakt: info@roheline.ee

Eesti Seksuaaltervise Liit

Eesti Seksuaaltervise Liit

ESTL on pühendunud kõikide inimeste, sealhulgas haavatavate gruppide, seksuaal – ja reproduktiivtervise ning seksuaalõiguste edendamisele, reproduktiiv – ja seksuaaltervisealase informatsiooni ja kvaliteetsete teenuste kättesaadavusse tagamisele Eestis. Arengukoostöö raames tegeleb ESTL kõigi seksuaal- ja reproduktiivtervisega ning noorsootööga seotud valdkondadega. Samuti korraldavad nad seksuaalhariduslikke loenguid noortele nii koolides, nõustamiskeskustes kui ka noortekeskustes.

ESTL püüdleb selle poole, et Eesti oleks riik, kus kõik inimeste seksuaalõigused on tagatud; kus kõigil inimestel on vabadus teha informeeritud valikuid ning igaühel on võrdne ja vaba ligipääs seksuaal – ja reproduktiivtervisealasele informatsioonile ja teenustele.

 

Koduleht: www.amor.ee

Facebook: www.facebook.com/seksuaalterviseliit

Kontakt: Kerli Hannus, projektijuht, kerli@estl.ee

e-Riigi Akadeemia

SA e-Riigi Akadeemia

E- Riigi Akadeemia (eGA) on mittetulunduslik infoühiskonna arendus- ja analüüsikeskus, mis loodi 2002. aastal Eesti valitsuse, ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) ja Avatud Ühiskonna Instituudi (OSI) vastastikuse mõistmise memorandumi alusel.

EGA eesmärk on koolituste, uuringute ja koostöövõrgustike kaudu tagada infoühiskonna jätkusuutlik areng ning kujuneda IKT-valdkonna analüüsi- ja kompetentsikeskuseks Euroopas.

Oma eesmärkide täitmiseks kogub, analüüsib, arendab ning levitab eGA IKT-alast teavet nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil. Akadeemia pakub professionaalset konsultatsiooni IKT-alase koolituse väljatöötamisel ja läbiviimisel, erinevate uurimussuundade arendamisel ja analüüsimisel ning seniste saavutuste vahendamisel välisriikidesse.

eGA peamised tegevusalad:

 1. uurimustöö;
 2. kõrgemate riigiametnike (SRÜ, Ida-Euroopa, Balkan, Aasia) koolitamine;
 3. professionaalne IKT-alane nõustamine.

 

Koduleht: www.ega.ee

Facebook: www.facebook.com/pages/E-Governance-Academy/152337141468781

Kontakt: Liia Hänni, programmi direktor, liia@ega.ee

Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES

MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES

EstYES soov on rahvusvaheliste projektide kaudu anda võimalus noortele avastada maailma ja seeläbi iseennast. Selleks organiseeritakse rahvusvahelisi vabatahtlike töömalevaid Eestis, vahendatakse Eesti noorti vabatahtlike töömalevatesse ja erineva pikkusega vabatahtlike projektidesse välismaale, korraldatakse üritusi. Noortel on võimalus liituda EstYES aktiiviga.

 

Koduleht: www.estyes.ee

Facebook: http://www.facebook.com/EstYES

Kontakt: Irma Mets, irma_mets@hotmail.com

Ethical Links

MTÜ Ethical Links

MTÜ Ethical Links tegutseb esmapilgul omavahel vähe seotud valdkondade edendamisel, nagu sotsiaalne sidusus ja jätkusuutlikkus, maailmaharidus ja arengukoostöö, diskrimineerimise vastu võitlemine ja sotsiaalne õiglus, kultuuriline mitmekesisus ja sallivus, inimõigused, aktiivne osalus, ökoloogiline jätkusuutlikkus ja roheline majandus, sooline võrdõiguslikkus, eetiline tarbimine, jätkusuutlik elustiil ja tööturg.

Aga just selle pärast tekkis Ethical Links: sest omavahel said kokku erineva taustaga inimesed, kes leidsid, et vastandina kitsa spetsialiseerumise trendile tahaks läheneda ühiskondlikele probleemidele terviklikult ja rõhutada erinevate valdkondade vastastikust sõltuvust.

 

Koduleht: ethicallinks.org

Facebook: www.facebook.com/ethical.links

Kontakt: Nastja Pertshonok, nastja@ethicallinks.org

Garage 48

SA Garage 48

Garage48 eesmärk on suurendada globaalsete ambitsiooniga IT- ja mobiilitehnoloogia ettevõtete ja selles valdkonnas tegutsevate ettevõtlike inimeste arvu lähipiirkonnas. Tegutseme põhiliselt Ida-Euroopas (Eesti, Läti, Venemaa, Ukraina, Valgevene), kuid ka arenevates riikides (Uganda) ning Ida-Euroopaga piirnevates riikides (Gruusia, Armeenia).

Koduleht: garage48.org

Facebook: www.facebook.com/Garage48

Kontakt: Maarika Susi, projektijuht, info@garage48.org

Fenno-Ugria Asutus

MTÜ Fenno-Ugria Asutus

Fenno-Ugria Asutus on katusorganisatsioon, mis ühendab Eesti organisatsioone ja asutusi, kes on huvitatud koostööst meie hõimurahvaste – soome-ugri ja samojeedi rahvastega. Fenno-Ugria loodi 1927. aastal ning taastati 1991. aastal.

 

Koduleht: www.fennougria.ee

Facebook: www.facebook.com/pages/Fenno-Ugria/241747745848400

Kontakt: Jaak Prozes, nõunik, jaak.prozes@fennougria.ee

Humana Estonia

Ühendus Humana Estonia

Humana Estonia kogub rahalisi vahendeid arenguabiprojektide toetamiseks arengumaades kasutatud riiete kaubanduse kaudu. Tulu läheb konkreetsete haridus- ja tervishoiuprojektide toetuseks Aafrikas. Samuti on Humana Estonia äärmiselt aktiivne maailmahariduse valdkonnas Eestis.

 

Koduleht: www.humanae.ee

Facebook: www.facebook.com/pages/Humana-Eesti/360907472444

Kontakt: Mari-Helene Kaber, infojuht, mari@humanae.ee

Innove

SA Innove

SA pakub toetust ning annab nõu neile, kes aitavad kaasa elukestvat õpet väärtustava ühiskonna kujundamisele. Oleme seadnud endale eesmärgiks olla elukestva õppe ning uuenduslikkuse üks juhtiv edendaja Eestis.

Koduleht: innove.ee

Facebook: www.facebook.com/innove.ee

Kontakt: Lea Orro, 735 0591, lea.orro@innove.ee

Jaan Tõnissoni Instituut

MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut

Jaan Tõnissoni Instituudi eesmärk on lähtudes Jaan Tõnissoni pärandist edendada ja kasvatada poliitilist ja kodanikukultuuri ühiskonnas ning soodustada kodanike osalust otsustusprotsessides.

Instituut teeb uurimisprogramme ja korraldab teaduskonverentse, koolitusseminare ja -kursusi. Informatsioonialast teenust osutab instituut õpetajatele, poliitikutele, valitsus- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele ning mittetulundusühingute liikmetele ja töötajatele.

 

Koduleht: www.jti.ee

Kontakt: Andrus Villem, juhatuse liige, andrus.villem@starline.ee

Johannes Mihkelsoni Keskus

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus

Johannes Mihkelsoni Keskus (JMK) püüab tasakaalustada Eesti ühiskonda, aidates esindamata või ebavõrdsemas seisus olevaid ühiskonnagruppe (pikaajalised töötud, varjupaigataotlejad, sõltlased jt), suurendades kodanike teadlikkust ning osaledes poliitikakujundamise protsessis.

JMK osaleb AKÜ tegevustes Eestis toetades maailmahariduse, sallivuse ja kodanikuaktiivsuse ideede levikut ja arendamist. Koostöös teiste võrgustiku liikmetega arendab JMK oma tegevusi varjupaigataotlejate ja pagulaste abistamisel ning integreerimisel.

 

Koduleht: www.jmk.ee

Facebook: www.facebook.com/pages/Johannes-Mihkelsoni-Keskus/137029223016346

Kontakt: Juhan Saharov, projektijuht, juhan.saharov@jmk.ee

Kodanikukoolitus

MTÜ Kodanikukoolitus

Vabaühendus Kodanikukoolitus on asutatud selleks, et õpetada kodanikuks olemist ja enesekehtestamist, toetada kodanikualgatust ja konkurentsivõimet, läbilöögijõudu ja positiivset ellusuhtumist, sallivust ja sihikindlust.

Kodanikukoolituse eesmärk on oma tegevusega kõigiti kaasa aidata, et

 • ühiskond oleks tasakaalustatum,
 • tugevneks meeste ja naiste ning kogukondadevaheline koostööõhkkond,
 • süveneks põlvkondadevaheline sidusus,
 • laieneks erinevate vähemuste kaasamine.

Koduleht: www.kodanikukoolitus.eu 

Mondo

MTÜ Mondo

Mondo on arengukoostööle, maailmaharidusele ja humanitaarabile pühendunud sõltumatu Eesti organisatsioon, mis tegutseb alates aastast 2007. Mondo missioon on toetada haavatavas olukorras olevaid inimesi ja kogukondi enesega toimetulekuks ning tõsta Eesti avalikkuse teadlikkust maailma probleemidest ja nende võimalikest lahendustest.
Lisaks Eesti-sisestele tegevustele töötab Mondo aasta 2016. seisuga Ghanas, Keenias, Ugandas, Afganistanis, Birmas, Ukrainas, Jordaanias, Iraagis.
Loe Mondo tegevuste kohta lähemalt aadressil www.mondo.org.ee

 

Naiskoolituse Keskus

MTÜ Naiskoolituse Keskus

Naiskoolituse Keskus on 1990ndate alguses asutatud  koolituste ja projektidega tegelev mittetulundusühing, mille loosung on “parem tulevik naistele”.

Naiskoolituse Keskuse tegevusvaldkonnad on:

 • kohalikud ja rahvusvahelised projektid;
 • seminarid, konverentsid, ümarlauad;
 • konsultatsioonid, juhendamine, mentorlus;
 • uurimus- ja arendustegevus;
 • võrgustike arendamine;
 • teabeteenused.

 

Koduleht: www.nkk.ee

Kontakt: Reet Laja, juhatuse liige, laja@laja.pri.ee

Peipsi Koostöö Keskus

MTÜ Peipsi Koostöö Keskus

Peipsi Koostöö Keskus on mittetulunduslik ühendus, mille eesmärk on Peipsi järve piirkonna ja Euroopa Liidu piirialade tasakaalustatud arengu teadmistepõhine toetamine.

Peipsi Koostöö Keskusel on 15-aastane kogemus piiriüleste suhete arendamisel ning piirialade koostöö hõlbustamisel Eesti-Vene piiril. Lisaks viiakse projekte läbi muutuvate sotsiaal-majanduslike tingimuste ja poliitikatega Kesk- ja Ida-Euroopa ning SRÜ piirialadele eriomastes kultuurikontekstides. Organisatsioon on ellu viinud projekte Kõrgõzstani-Kasahstani, Albaania-Makedoonia, Moldova-Ukraina piirialadel.

 

Koduleht: www.ctc.ee

Kontakt: Margit Säre, juhatuse liige, margit@ctc.ee

Sillamäe Lastekaitse Ühing

MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing

Sillamäe Lastekaitse Ühing (SLÜ) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis on tegutsenud alates 8.12.1989. Ühingu tegevuse eesmärkideks on liitumine laste- ja noorsootöö alaste programmidega; laste õiguste teadvustamine lastele ja täiskasvanutele; lapse ja noorte mitmekülgse arengu toetamine edukaks toimetulekuks igapäevaelus; loov lähenemine ja uute meedotite välja töötamine; probleemide ennetamisel orienteeritud süsteemi kujundamine ja ühtne tegevus selle realiseerimisel; sidemete ja koostöö arendamine teiste laste ning noortega seotud organisatsioonidega Eestis ja välismaal ja Ühingu liikmete ühiste huvide eest seismine. Kogu ajaloo jooksul on SLÜ teinud ja toetanud rohkem kui 100 projekti oma linnas, maakonnas, riigis ning üha enam ka rahvusvahelisel tasandil.

Koduleht: www.sscw.ee

Kontakt: Vassili Golikov, vassili@sscw.ee

Tervikring

MTÜ Topsiring

Topsiring on keskkonnasõbralikke jäätmetekke vähendamise lahendusi edendav organisatsioon. Topsiringi teenus asendab avalikel üritustel ühekordsed joogitopsid pestavate panditopsidega.

Koduleht: Topsiring

Kontakt: Aivo Kangus, info@topsiring.ee

UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon

UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon

UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon (UNESCO ERK) on sihtasutus, mille eesmärk on olla ühenduslüli ja koordineerija UNESCO ja Eestis UNESCO tegevustega seotud isikute, asutuste ja organisatsioonide vahel. Organisatsioon annab võimaluse UNESCO töös osaleda Eesti peamistele haridus-, teadus- ja kultuuriküsimustest huvitatud asutustele.

Proportsionaalselt tegeleb UNESCO kõige rohkem hariduse teemadega. Peamine ülesanne selles vallas on nõustada arenguriike hariduspoliitikate kujundamisel ning elluviimisel. Eestis on hetkel olulisemad teemad hariduse valdkonnas:

 • Eesti UNESCO Ühendkoolide võrgustik;
 • „Haridus kõigile” programm; säästva arengu haridus;
 • IKT hariduses;
 • elukestev õpe;
 • UNESCO õppetoolide võrgustik;
 • noored;
 • programm „Inimene ja biosfäär””;
 • eetika, bioeetika;
 • spordis dopingu kasutamise vastane rahvusvaheline konventsioon;
 • hüdroloogia;
 • inimõiguste alane õpe.

UNESCO ühendkooli staatus on kvaliteedimärk, mis näitab, et kool on teatud valdkondades avatud, teadlik, aktiivne ja uuendusmeelne.

AKÜ liikmena osaleb UNESCO ERK ühiste seisukohtade kujundamises ning pakub omapoolset ekspertiisi hariduse ja kultuuripärandi küsimustes.

 

Koduleht: www.unesco.ee

Kontakt: Kerli Gutman, peasekretär, kerli.gutman@unesco.ee

Inimõiguste Instituut

MTÜ Inimõiguste Instituut

Inimõiguste Instituut on Eesti kõige esimene ja pikaajalisem aktiivselt ning süsteemselt inimõiguste kaitsega tegelev sõltumatu organisatsioon.

Inimõiguste Instituudi eesmärk on koguda, süstematiseerida, analüüsida ja edastada inimõiguste valdkonda puudutavat infot, suurendada ühiskonna teadlikkust antud valdkonnas ning teha ettepanekuid inimõiguste paremaks kaitsmiseks nii Eestis kui ka maailmas. Selleks teeb instituut koostööd vabaühenduste, ülikoolide ja riiklike institutsioonidega, korraldab koolitusi ning konverentse, avaldab artikleid ja raporteid ning osaleb rahvusvahelistes võrgustikes.

Koduleht: http://www.eihr.ee/

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Inim%C3%B5iguste-Instituut-Estonian-Institute-of-Human-Rights/144333745668266

Kontakt: Aet Kukk, aet.kukk@eihr.ee

Feministeerium

Feministeerium ehk (MTÜ Oma Tuba)

Meie missioon

… on saavutada post-patriarhaat

Meie visioon

… on olla blogi, mis toetab inimeste, ettevõtete ja ühiskonna arengut

Meie väärtused

Hooliv

Soovime luua tugevaid pika- (või lühi)ajalisi kliendisuhteid lähisuhteid

Avatud

Pakume igale lugejale kommenteerimisvõimalust tema isiklikus märkmikus

Salliv

Sallime aktiivselt erinevaid feminismivooluseid

Keskkonnasõbralik

Me ei impordi probleeme, vaid mõtleme need ise välja

Meie tunnuslause

Menetleme ühiskonda feministlikust perspektiivist, naljaga ja naljata.

Koduleht: feministeerium.ee

Facebook: www.facebook.com/feministeerium

Kontakt: Nele Laos, info@feministeerium.ee

Täida küsitlus, võida meeneid!