Terveilm
Menu
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin

Eesmärk: rajada vastupidav taristu, edendada innovatsiooni ning kestlikku tööstust

goal9Investeerimine taristusse – transporti, niisutussüsteemidesse, energiasse ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse – on ülioluline jätkusuutliku arengu saavutamiseks ja paljude riikide õiguste tagamiseks. Juba ammu on mõistetud, et sissetuleku kasv ning parem tervishoid ja haridus nõuavad taristusse investeerimist.

Faktid:

 • Kaasav ja jätkusuutlik tööstuse areng on võti, mis võimaldab kõigi inimeste elatustaset kiiresti ja kestlikult tõsta.
 • Põhiline taristu nagu teed, kanalisatsioon, elekter, vesi ja internet jäävad paljudes arengumaades harvadeks nähtusteks
 • Ligi 2,6 miljardil arengumaade inimesel puudub juurdepääs stabiilsele elektriühendusele
 • 2,5 miljardil inimesel puudub juurdepääs põhilistele sanitaarteenustele. 800 miljonit peavad elama ilma veeta, nendest suur osa elab Sahara-taguses Aafrikas ja Lõuna-Aasias.
 • 1–1,5 miljardil inimesel puudub juurdepääs töökindlatele telefoniteenustele
 • Ebapiisav taristu takistab juurdepääsu töökohtadele, teabele ja õppele ning loob suuri takistusi äritegevusele
 • Väljaarendamata taristu piirab juurdepääsu tervishoiule ja haridusele
 • Paljudes Aafrika riikides vähendab nõrk taristu tootlikkust ligi 40%
 • Tootmine on oluline tööandja. Näiteks 2009. aastal oli selles sektoris üle maailma umbes 470 miljonit töökohta (16% tööjõust), 2013. aastal juba üle poole miljardi töökoha.
 • Iga tootmissektori töökoht loob 2,2 teiste sektorite töökohta.
 • Väikese ja keskmise suurusega tootmisettevõtted loovad enamasti kõige rohkem töökohti. Need moodustavad kõikjal maailmas üle 90% ettevõtlusest ja loovad 50–60% töövõimalustest.
 • Vähemarenenud riikidel on tohutu tootmise potentsiaal toidu ja jookide valdkonnas (agrotööstus) ning riide ja rõivaste osas.
 • Keskmise sissetulekuga riigid võivad tulu saada metalli ja metalltoodete tööstusest.
 • Arengumaades töödeldakse tööstuslikult vaevu 30% põllumajandustoodangust. Kõrge sissetulekuga riikides töödeldakse sellest 98%.

Eesmärgid:

 • Arendada välja kvaliteetne, usaldusväärne, säästlik ja vastupidav taristu, sealhulgas piirkondlik ja piiriülene taristu, et toetada majandusarengut ja inimeste heaolu. Tagada, et see taristu on kõikidele taskukohane ja kättesaadav.
 • Toetada kaasavat ja säästvat tööstust. Suurendada 2030. aastaks oluliselt tööstuse osakaalu tööhõives ja sisemajanduse kogutoodangus, võttes arvesse kohalikku olukorda.
 • Muuta finantsteenused (sh taskukohased laenud) kättesaadavamaks väikestele tööstusettevõtetele ja muudele ettevõtetele, seda eelkõige arengumaades, ning suurendada nende integreerimist väärtusahelatesse ja turgudele.
 • Uuendada 2030. aastaks taristut ja moderniseerida tööstusharud, et need oleksid jätkusuutlikud. Selleks tõhustada ressursside kasutamist ja võtta kasutusele puhtad ja keskkonnaohutud tehnoloogiad ja tööstusprotsessid, kusjuures kõik riigid võtavad meetmeid vastavalt enda suutlikkusele.
 • Intensiivistada teadusuuringuid, suurendada tööstussektori tehnoloogilist suutlikkust kõikides riikides, eelkõige arenguriikides. Ergutada innovatsiooni ja suurendada 2030. aastaks oluliselt teadusuuringute ja arendustegevusega tegelevate töötajate arvu miljoni elaniku kohta ning avaliku ja erasektori kulutusi teadusuuringutele ja arendustegevusele.
 • Toetada säästliku ja vastupidava taristu arendamist arenguriikides, suurendades finants- ja tehnilist abi Aafrika riikidele, vähim arenenud riikidele, merepiirita arenguriikidele ja väikestele arenevatele saareriikidele.
 • Toetada arengumaades omamaise tehnoloogia arendamist, teadusuuringuid ja arendustegevust. Tagada muuhulgas soodne tegevuspoliitiline keskkond tööstuse mitmekesistamiseks ja kaupadele lisandväärtuse andmiseks.
 • Parandada oluliselt info- ja sidetehnoloogia kättesaadavust. Püüda selle poole, et tagada 2020. aastaks vähim arenenud riikide elanikele üldine ja taskukohane juurdepääs internetile.

Lingid:

UN Development Programme

UN Environment Programme

UN Habitat

UN Office for Disaster Risk Reduction

UN Industrial Development Organization

UN Office for Project Services

Allikas: UN.org

Täida küsitlus, võida meeneid!