Terveilm
Menu
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin

Eesmärk: Saavutada sooline võrdõiguslikkus, tugevdada naiste ja tüdrukute võimalusi

goal-5Kuigi maailmas on tehtud edusamme soolise võrdsuse ja naiste õiguste tagamisel, kannatavad naised ja tütarlapsed igas maailma osas endiselt diskrimineerimise ja vägivalla all.

Sooline võrdsus pole pelgalt üks inimese põhiõigusi, vaid ka rahumeelse, jõuka ja kestliku maailma alus.

Kui naised ja tüdrukud saavad võrdse juurdepääsu haridusele, tervishoiule, tasuvale tööle ning võivad osaleda majanduselus ja poliitikas, annab see hoogu majandusele ja toob kasu ühiskonnale ning inimkonnale laiemalt.

Faktid:

 • Ligi kaks kolmandikku arengumaade riikidest on saavutanud soolise võrdsuse alghariduse osas
 • Lõuna-Aasias astus 1990ndal aastal algkooli ainult 74 tütarlast iga 100 poisslapse kohta. 2012ndaks aastaks oli tütarlaste ja poiste kooliskäimise osakaal ühtlustunud
 • Sahara-taguses Aafrikas, Okeaanias ja Lääne-Aasias seisavad tüdrukud endiselt silmitsi takistustega nii alg- kui põhikooli astumisel
 • Põhja-Aafrikas töötavad naised peamiselt põllumajandussektoris, sageli on tegemist tasuta tööga oma kodus. Muudes valdkondades on vaid iga viiendal palgalisel töökohal naine
 • Väljaspool põllumajandussektorit töötavate naiste osakaal on tõusnud 35 protsendilt 199ndal aastal 41 protsendini 2015. aastal
 • 46 riigis on üle 30% parlamendikohtadest vähemalt ühes kojas täidetud naistega

Eesmärgid:

 • Lõpetada kõikjal naiste ja tütarlaste diskrimineerimine mis tahes kujul.
 • Teha lõpp mistahes naiste ja tütarlaste vastasele vägivallale avalikus ja erasektoris, sealhulgas inimkaubandusele ja seksuaalsel ning muul viisil ärakasutamisele.
 • Teha lõpp kahjulikele tavadele, näiteks laste ja noorukite abielud ning sundabielud ja naiste suguelundite moonutamine.
 • Tunnustada ja väärtustada tasustamata hooldamist ja kodutöid, osutades avalikke teenuseid, tagades taristu ja sotsiaalkaitse ning propageerides riigis sobival viisil kohustuste jagamist leibkonnas ja perekonnas.
 • Tagada, et naistel on võrdsed võimalused osaleda poliitikat, majandust ja avalikku elu käsitlevate otsuste tegemises kõikidel tasanditel.
 • Tagada seksuaal- ja reproduktiivtervise teenuste üldine kättesaadavus ning reproduktiivtervisega seonduvad õigused.
 • Viia läbi reformid, et tagada naistele võrdne õigus majandusressurssidele ning juurdepääs maaomandile ja maa üle otsustamisele. Samuti õigus varale, finantsteenustele, pärandile ja loodusvaradele kooskõlas siseriiklike seadustega.
 • Suurendada võimalusi avardava tehnoloogia, eelkõige info- ja sidetehnoloogia kasutamist naiste mõjuvõimu suurendamiseks.
 • Võtta vastu ja tugevdada usaldusväärseid tegevuspoliitikaid soolise võrdõiguslikkuse ning naiste ja tütarlaste mõjuvõimu tagamiseks kõikidel tasanditel.

Lingid:

UN Women

He for She campaign

United Secretary-General Campaign UNiTE to End Violence Against Women

Every Woman Every Child Initiative

United Nations Children’s Fund (UNICEF)

UN Population Fund: Gender equality

UN Population Fund: Female genital mutilation

UN Population Fund: Child marriage

UN Population Fund: Engaging men & boys

UN Population Fund: Gender-based violence

World Health Organization (WHO)

UN Office of the High Commissioner for Human Rights

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)

UN Education, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO)

UN Department of Economic and Social Affairs, Gender Statistics

Allikas: UN.org

 

Täida küsitlus, võida meeneid!