Terveilm

Euroopa Liidu arengukoostöö

EUROOPA LIIDU ARENGUKOOSTÖÖ POLIITIKA

Eesti jaoks on arengukoostööpoliitika kujundamisel kõige olulisimaks foorumiks Euroopa Liit. Alates 2006. aastast suunatakse suurem osa Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi ressurssidest (80% 2006.a) Euroopa Liidu eelarvesse. Lisaks mõjutavad Eesti arengukoostööd olulisel määral ka ELi eesmärgid ja strateegiad. Seetõttu peab AKÜ vajalikuks, et Eesti ametkonnad omandaksid Euroopa tasandil kindlama positsiooni.

Euroopa Liit on lubanud suurendada oma välisabi, parandades ühtlasi selle kvaliteeti ja tõhusust. Neid arenguid tuleks jälgida mitte ainult liikmesriikide tasandil, vaid ka komisjoni pool eraldatava abi puhul, mille puhul on ette heidetud, et see ei ole keskendu piisavalt vaesusele.

Euroopa Liidu arengukoostöö poliitika struktuuridest ja protsessidest ning viimastest uudistest saab põhjalikumalt lugeda TEABEKESKUSEST.

Euroopa Liidu arengupoliitika

Jaanuaris 2011 esitas AKÜ Euroopa Komisjoni arenguvolinik Andris Piebalgsile Eesti kodanikuühenduste ettepanekud EL arengupoliitika reformi käsitlevale Rohelisele Raamatule. Avalikul konsultatsioonil said osaleda kõik teemast huvitatud osapooled.

Kõige olulisemaks peab AKÜ abi koordineerimist liikmesriikide vahel ning teiste poliitikate sidustamist arengueesmärkidega. Lisaks abi tõhustamise olulisusele rõhutame vajadust senisest enam teavitada Euroopa elanikke globaalsetest probleemidest ning võimalikest lahendustest. Arengupoliitika edukaks elluviimiseks peavad kodanikud saama aru üleilmse solidaarsuse vajadusest ning tundma vastutust ühiste väljakutsete lahendamises osaleda.

Tutvu materjalidega:

AKÜ kommentaarid

CONCORDi kommentaarid

Euroopa Komisjoni ametlik konsultatsiooni lehekülg

Lõppdokumendi “Muutuste kava” ametlik lehekülg

AidWatch raport

AidWatch on CONCORDi kampaania, mis sündis Euroopa kodanikuühenduste soovist tagada, et Euroopa Liit (EL) vastutaks arengumaadele antava abi kvaliteedi ja mahu eest. CONCORD ja selle liikmed kutsuvad ELi liikmesriike üles pidama kinni lubadusest suunata 2010. aastaks 0,56% ja 2015. aastaks 0,7% oma rahvamajanduse kogutulust (RKT) arengumaadele. (EU-12 puhul 0,17% ja 2015. aastaks 0,33%). Samas peaks riikide pakutav abi endast tõepoolest kujutama rahaliste vahendite reaalset ülekannet Euroopast lõunapoolsetesse riikidesse ning see peaks aitama vaeseid inimesi.

Kampaania peamine tulemus on AidWatchi aastaaruanne, mis ilmub mais ja sisaldab teavet kõigi 27 liikmesriigi ja Euroopa Komisjoni abi kvaliteedi ja mahu kohta. Eestist konsulteerisid raporti koostajad AKÜga.

Enam kui 1600 Euroopa kodanikuühendust esindav CONCORD kutsub EL liikmesriikide valitsusi üles pidama kinni võetud kohustustest arenguabi suurendamiseks ja tõhustamiseks. EL liikmesriigid peavad esitama siduvad ajakavad, mis näitaksid, kuidas lubaduste täitmiseni jõutakse ja millistest allikatest leitakse selleks ressursid. Riigid peavad asetama arengumaade elanikud ja nende õigused arengukoostöö keskpunkti.

AidWatch raporteid saad elektooniliselt lugeda siit või küsida paberkandjal koopiat AKÜ-st:

 

AidWatch 2012 aruanne, ENG

AidWatch 2011 aruanne, ENG

AidWatch 2010 aruanne, ENG (pdf)

AidWatch 2009 aruanne, ENG (pdf)
AidWatch 2009 Eesti lehekülg, EST (pdf)

Pressimaterjalid, EST (pdf)
AKÜ kiri välisministrile 19.05.2009 (pdf)

Poliitikate sidusus

Erinevate poliitikate sidusus arengueesmärkidega (ingl. k. policy coherence for development, PCD) on hetkel ELi arengukoostööpoliitika kontekstis väga aktuaalne teema ning seda eriti pärast mitmeid juhtumeid, kus on avastatud lahknevusi arengukoostöö ja EL teiste poliitikate vahel. Seega on EL tasandil väga selgelt välja öeldud, et kõik EL ja riikliku tasandi poliitikad, mis omavad mõju arengumaadele, peavad olema omavahel kooskõlas ja suunatud vaesuse vähendamisele. Poliitikate sidususe hindamiseks sobiva viisi ja hindamissüsteemi leidmine on mitmetes Euroopa riikides osutunud võrdlemisi keeruliseks protsessiks. AKÜ leiab, et siinkohal on Eestil võimalus EL-siseselt oma mainet tõsta. Uutest liikmesriikidest panevad ka Ungari ja Tšehhi Vabariik üha suuremat rõhku poliitikate sidususele.

Erinevate poliitikate sidususest arengueesmärkidega saad põhjalikumalt lugeda TEABEKESKUSEST.

Euroopa Parlamendi valimised

Euroopa Parlament on AKÜ jaoks väga oluline institutsioon, sest Eesti saadikud on otseseks lüliks Eesti ja Euroopa poliitikate vahel. Eelmises parlamendi koosseisus osales Toomas Savi ka parlamendi arengukomisjoni töös, mis kujundab suures osas Euroopa välisabi poliitikat.7. juunil 2009 toimunud valimiste eel tõlkis AKÜ eesti keelde Euroopa arengukoostöö vabaühenduste platvormi CONCORD poolt koostatud kodanikuühenduste ettepanekud valimisteks, millele andis oma heakskiidu ka AKÜ liikmeskond.Tutvustasime manifesti avalikult 13. märtsil 2009 toimunud FEST projekti lõpukonverentsil ning saatsime kuue suurema erakonna kandidaatidele ja üksikkandidaat Indrek Tarandile pöördumise arengukoostöö toetuseks lubaduse allkirjastamiseks. 73st palvest saime tagasi 16 allkirjastatud lubadust. Allakirjutanute avalikustati Maailmapäeval, kus toimus ka ebaõiglane jalgpallimäng mõnede toetust avaldanud saadiku kandidaatide vahel. AKÜ-ga üheaegselt esitas kandidaatidele pöördumise ka Fairtrade Eesti, kelle tulemustega saab tutvuda siin.Lisaks toimusid kohtumised kolme erakonna esindajate ning AKÜ poliitikaekserdi ja nõukogu esindaja vahel, et arutada koostöövõimalusi põhjalikumalt. Kõik kolm erakonda kinnitasid, et arengukoostöö teemad on nende jaoks olulised ning et nad on huvitatud võimaluste piires koostöö tegemisest. Põhjalikum koostöö jätkub sügisel 2009.

Loe kodanikuühenduste ettepanekuid:

AKÜ pöördumine kandidaatidele (pdf)
Kandidaatide lubadus arengukoostöö toetuseks (pdf)
Pressiteade 22.05.2009 (doc)
Arengukoostööd toetada lubanud kandidaadid (pdf)
Õiglast kaubandust toetada lubanud kandidaadid (pdf)

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

//

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee