Terveilm

Alanud on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee konkurss 2019. aasta kodanikuühiskonna auhinnale

18.06.2019

2019. aasta kodanikuühiskonna auhinna teema on „Rohkem naisi Euroopa ühiskonnas ja majanduses” ning auhinnaga tunnustatakse innovaatilisi algatusi ja projekte, mille eesmärk on võidelda naiste ja meeste võrdsete võimaluste ja nende võrdse kohtlemise eest kõigis majandus- ja ühiskonnaelu valdkondades.

Kodanikuühiskonna auhinnale võivad kandideerida kõik Euroopa Liidus ametlikult registreeritud kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis tegutsevad kohalikul, piirkondlikul, riigi või Euroopa tasandil. Samuti võivad kandideerida üksikisikud. Auhinnale saab esitada algatusi või projekte, mis on juba ellu viidud või alles rakendamisjärgus.

Auhinnafond on 50 000 eurot ja see jagatakse kuni viie võitja vahel. Taotluste esitamise tähtpäev on 6. september 2019 kell 10.00. Auhinnatseremoonia toimub Brüsselis 12. detsembril 2019.

LISATEAVE SELLE AASTA AUHINNA TEEMA KOHTA
Komitee esindab Euroopa ametiühinguid, valitsusväliseid ja tööandjate organisatsioone ELi tasandil ning on korduvalt hoiatanud püsiva soolise segregatsiooni ja diskrimineerimise eest Euroopa tööturul ja ühiskonnas. Kuuskümmend aastat pärast Rooma lepinguga võetud kohustust kõrvaldada ELis sooline palgalõhe laiutab see jätkuvalt, ulatudes umbes 16%-ni ja pensionilõhe jääb lausa suurusjärku 38%.

Naised moodustavad 51% ELi elanikkonnast, kuid vaid 67% neist töötab. Ettevõtjate hulgas on naisi kõigest 31%. Koduste hoolduskohustuste tõttu töötavad nad suurema tõenäosusega osaajaga või võtavad vastu ebakindla töökoha, teenides seetõttu vähem. Nad on endiselt äärmiselt alaesindatud poliitilistes ja majanduslikes otsustusorganites, näiteks äriühingute juhtorganites.

Soostereotüübid kajastuvad kõigis eluvaldkondades. Meedia sageli põlistab soorolle, stereotüüpe või norme või koguni kujutab naisi alandavalt. Pidades silmas hiljutist tagasiminekut naiste õiguste valdkonnas Euroopas ja troostitut prognoosi, et vähemalt lähema saja aasta jooksul ei kohelda naisi veel meestega võrdselt, kutsus komitee hiljuti üles võtma poliitilise kohustuse saavutada Euroopas naiste ja meeste võrdõiguslikkus.

Komitee omistab sel aastal kodanikuühiskonna auhinna silmapaistvatele projektidele ja algatustele, mis hõlmavad vähemalt ühte järgmistest teemadest:

· võitlus soostereotüüpide, diskrimineeriva sotsiaalse käitumise ning eelarvamuste vastu või teadlikkuse suurendamine nende kohta kõigis majandus- ja ühiskonnaelu valdkondades;
· teadlikkuse suurendamine meedias kajastatavate soostereotüüpide mõju kohta;
· naiste tööhõive toetamine tavapäraselt meeste pärusmaaks peetavates ametites, nagu teadus, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika ning IKT sektor; võitlus soolise segregatsiooni vastu hariduses;
· võitlus soolise palga- ja pensionilõhega;
· naisettevõtluse, otsuste tegemisel võrdõiguslikkuse, naiste majandusliku sõltumatuse ning töö- ja pereelu tasakaalu edendamine;
· tegelemine probleemidega, mis on eriomased haavatavatele naistele, näiteks üksikemad, puuetega naised, rändajad, etnilised vähemused või madala kvalifikatsiooniga töötajad.

Täielik ülevaade nõuetest ja veebipõhine taotlusvorm on saadaval veebilehel: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

KODANIKUÜHISKONNA AUHINNAST
Tänavu juba üheteistkümnendat aastat välja antava kodanikuühiskonna auhinna käivitas komitee selleks, et tunnustada ja innustada kodanikuühiskonna organisatsioonide ja/või üksikisikute konkreetseid algatusi ja saavutusi, millega on märkimisväärselt aidatud edendada ühiseid väärtusi Euroopa ühtekuuluvuse ja integratsiooni suurendamisel. 2018. aasta kodanikuühiskonna auhinna teema oli „Identiteedid, euroopalikud väärtused ja kultuuripärand Euroopas“.

Täiendav teave:
EMSK pressiosakond – Laura Lui
+ 32 (0)2 546 91 89
laurairena.lui@eesc.europa.eu
@EESC_PRESS

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee