Terveilm

AKÜ aastakokkuvõte ehk kuidas läks kõigile keeruline 2020

29.01.2021

Aasta 2020 oli AKÜ-le eelkõige huvikaitse-aasta. Reisida ei saanud, konverentse ei toimunud – mis muud kui tegelesime oma põhitööga ehk arengukoostöö ja kestliku arengu edendamisega riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil. Covid-19 lõi eriti rammusa pinnase kastist välja mõtlemiseks ja tegevusteks, sest ülemaailmne pandeemia muutis arengukoostöö planeerimist ja läbiviimist nii siinpool kui sealpool riigi- või liidupiire. Aasta jooksul kogesime mitmeidki tipphetki nii huvikaitse- kui teavitustöös, nii Eestis kui mujal.

Huvikaitse Euroopa Liidu tasandil

Jätkasime ja isegi tihendasime koostööd rahvusvahelise arengukoostöö võrgustikuga Concord, osaledes kestliku arengu rahastuse töösuunal nii mõju hindamise kui poliitikaloome töögrupis ning panustasime poliitikate sidususe töösuunal nii huvikaitse planeerimisrühmas, rändepakti töörühmas kui ka töösuuna juhtgrupis. Olime esindatud ka maailmahariduse töögrupis. Tööd oli palju, kui saime sellest ka olulist väärtust AKÜ kompetentside arendamise ja võrgustiku tugevdamise jaoks. 

 • Toimus tihe koostöö kriisi maandamisel ja toetusmeetmete disainimisel. Kevadise eriolukorra ajal nägime segadust arengukoostöö korraldamisel nii Eestis kui Euroopas. Just siis sai selgeks ka võrgustiku tõeline väärtus, kui saime jagada üksteisega kohaliku tasandi huvikaitsetegevusi ja neist šnitti võtta. Näiteks saime meie välisministeeriumile pakkuda arvukalt efektiivseid leevendusmeetmeid, tuginedes Norra, Rootsi ja Slovakkia kolleegide huvikaitsetulemustele. 
 • Poliitikate sidususe juhtgrupiga kohtusime Euroopa Parlamendi saadiku ja poliitikate sidususe raportöör Hildegard Bentelega. Tegu oli olulise huvikaitsekohtumisega, suurendamaks Concordi ja arengukoostöö organisatsioonide koostööd Euroopa Parlamendiga. 
 • Concordi üldkogu raames kohtusime EL-i rahvusvahelise koostöö voliniku Jutta Urpilaisega, et tagasisidestada Euroopa Komisjoni strateegilist plaani liikuda klassikaliselt arengukoostööst laiema rahvusvahelisele partnerlusele. Nimelt on EL-il plaan mõiste „arengukoostöö” asendada terminiga „rahvusvaheline partnerlus. Toimus arutelu selle üle, mida rahvusvaheline partnerlus peaks endaga kaasa tooma. Tõime arutelule kriitilise perspektiivi ja esitasime omapoolsed ohukohad.
 • Möödunud aasta teises pooles esitles Euroopa Komisjon uue rändepakti ettepanekut ja algasid selle-alased läbirääkimised nii liikmesriikides kui üle-Euroopalisel tasandil. Rändepakti läbirääkimised on toonud kokku arvukalt vabaühendusi ja nende katuseorganisatsioone, kes vabaühenduste osaluse ja inimõigustel põhinevate väärtuste nimel huvikaitset teevad. Nende hulgas on ka AKÜ ja mitmed liikmesorganisatsioonid. 
 • Kõige muu kõrval jõudsime Concordiga koos anda välja mõned olulised trükised ja infomaterjalid. Nendest kõige olulisem on kindlasti AidWatch 2020, mille loomisel AKÜ taaskord kaasa lõi. Lisaks lõime ka poliitikate sidususe teejuhise, millest nii vabaühendused, riigiametnikud kui muud sidusrühmad arengukoostöö edendamiseks juhinduda saavad. 

Lisaks liitusime arvukate huvikaitse-pöördumistega kliimapoliitika ja arengukoostöö korralduse kui kestliku arengu edendamise osas nii riiklikul kui ka üle-Euroopalisel tasandil. Pöördumised sündisid koostöös nii meie liikmeskonna kui muude heade koostööpartneritega Eestis ja Euroopas. 

Maailmahariduse valdkonnas jätkasime osalust rahvusvahelises huvikaitsevõrgustikus Bridge 47, kus toimetasime peamiselt Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi suunal nii maailmahariduse valdkonna sisuliseks arendamiseks kui ka uute rahastusmehhanismide loomiseks. Muu hulgas:

 • Lõime “Envision 4.7” teejuhised poliitikakujundajatele EL-i ja riiklikul tasandil, hõlmates soovitusi elukestva ja ümberkujundava õppe korraldamiseks, maailmahariduse indikaatorite seadmiseks, kompetentside kaardistamiseks ja rahastuse planeerimiseks ning sektorite-üleseks koostööks.
 • Disainisime kogemuspõhised ja interdistsiplinaarsed Train the Trainer koolitused Eeesmärgistatud partnersuhete ja Muutust loova maailmakodanikuhariduse teemal, mis olid/ on saadaval ka Eesti maailmahariduse ekspertidele ja praktikutele.Huvikaitse riiklikul tasandil

Eelmine aasta oli tavapärasest heitlikum. AKÜ ja liikmesorganisatsioonide töö oli paratamatult tugevalt mõjutatud nii üleilmsest eriolukorrast kui ka rahvusvahelistest ja siseriiklikest poliitilistest väljakutsetest. 

 • Kevadise eriolukorra ajal tuli suure üllatusena arengukoostöö valdkondlike taotlusvoorude ootamatu tühistamine vahetult enne tähtaega. Pöördusime koos oma liikmesorganisatsioonidega Välisministeeriumi poole ja palusime selgemat kommunikatsiooni arengukoostöö taotlusvoorude disainimises ning jätkuvat ja stabiilset rahastust oma partnerriikide toetamiseks. Ministeerium nägi võimalust tavapäraste voorudega jätkata  2021. aasta algusest. 
 • Suve hakul saatsime põhjalikuma pöördumise, milles esitasime soovitusi järgmiste taotlusvoorude disainimiseks ja käimasolevate arengukoostöö projektide tingimuste kohandamiseks vastavalt koroonakriisist tingitud väljakutsetele. Nii taotlusvoorude kui arengukoostöö korralduse osas jäime ministeeriumile regulaarselt sisendit pakkuma kogu ülejäänud aastaks. Tegevuse raames õnnestus külastada minister Reinsalu ka füüsilisel kujul.
 • Seoses poliitiliste ja ühiskondlike sündmustega Valgevenes otsustas Eesti riik avada arengukoostöö taotlusvooru Valgevene vabakonna ja kodanike toetamiseks. AKÜ edastas ministeeriumile oma liikmete ning Valgevene Eesti diasporaa esindaja strateegilise sisendi taotlusvooru disainiks, pakkudes välja kahetasandilise lähenemise, et võimaldada nii ASAP ehk kriisile reageerivad projekte kui ka pikema perspektiiviga ideed (demokraatia pidev arendamine). 
 • Osalesime koos liikmetega aktiivselt riikliku Aafrika strateegia loomisprotsessis, toonitades arengukoostöö ja kestliku arengu printsiipide olulisust ja erinevust Eesti riigi huvide ja äridiplomaatia kõrval.
 • Viisime läbi kaks avalikku arvamusküsitlust arengukoostöö ning maailmahariduse, kliima ja solidaarsuse teemadel. Küsitluste raportid valmisid nii huvikaitse- kui laiema kommunikatsiooni eesmärkidel. Agne kirjutas arvamuslood nii Delfisse kui ka ERR-i.
 • Osalesime jooksvalt Välisministeeriumi Arengukoostöö Komisjoni töös, aidates hinnata arengukoostöö projekte erinevate sihtriikide suunal.
 • Osalesime jooksvalt Riigikantselei koordineeritud Säästva Arengu Komisjoni töös, andes sisendit ÜRO vabatahtliku raporti loomisse ja indikaatorite seadmisesse ning esinedes kohtumisel Soome Säästva Arengu Komisjonil teemal sektoriteülene koostöö SDGde saavutamiseks. 

Koalitsioon Kestliku Arengu Heaks

2020 oli kestliku arengu koalitsiooni jaoks põnev ja väljakutsuv aasta. Lõime põhjalikke väliskommunikatsiooni materjale, toimusid suured edasiminekud kestliku arengu kaasamisplatvormi loomisel ja püsisime võrgustikuna tugevad hoolimata muutlikust aastast.

Oli hea aasta, sest:

 • koalitsiooniga liitus kaks uut organisatsiooni – MTÜ GTL Lab ja JCI Estonia,
 • suve algul valmisid lühivideod koalitsiooni liikmete Telia, Tallinna Ülikooli, Tallinna Lennujaama, MTÜ Mondo ja Reet Ausiga, kus nad selgitasid enda tegevusi ja panust kestlikusse arengusse (näha saab veidi allpool SIIN),
 • valmis inglisekeelne koalitsiooni liikmeid ja tegevusi tutvustav väljaanne “Building Cross-Sectoral Cooperation: Estonian Coalition for Sustainable Development” (loe SIIN),
 • toimus koolitus SDG-de edendamisest organisatsiooni-siseselt, mida viisid läbi Tšehhi PwC kestlikkuse eksperdid,
 • alustasime kestliku arengu eesmärkide kaasamisplatvormi loomise tegevusi koostöös Riigikantselei, MTÜ GTL Lab-i ja teiste liikmetega, sh moodustasime liikmete hulgas töörühma, toimus riigihange, kaasasime UX disaineri ja valmistasime ette kaasamisprotsessi,
 • toimus esmakohtumine ja aruteluring Läti ja Leedu kestliku arengu võrgustike liikmetega.

Alanud aastal jätkame sama aktiivselt: pakume liikmetele erinevaid koolitusvõimalusi, jätkame töörühma ja väliste partneritega kaasamisplatvormi loomist, kohtume üldkoosolekutel ja viime läbi väliskommunikatsiooni sarja laiendamaks kestliku arengu alast teadlikkust Eesti ühiskonnas. Oleme ka avatud koostööprojektideks ning ootame võrgustikuga liituma uusi liikmeid. Loomulikult püsime liikmeskonnaga üksteise infoväljas, jagades omavahel uudiseid ja edasiminekuid ning innustades üksteist olema veelgi aktiivsemad meie kõigi kestlikuma ühiskonna nimel.


Meediatöö ja teavitustegevused

 • Maikuu jooksul jõudis ETV2 ekraanile kaheksa väärt keskkonnateemalist filmi. Kõigile neile eelnes ekspertide kommentaar filmi teemadel ning selle kohta, kuidas need Eesti konteksti asetuvad. Sissejuhatuste eest hoolitses sel aastal Arengukoostöö Ümarlaud Kõik need kommentaarid on leitavad siin.
 • Tartu Tudengipäevade raames oli Arengukoostöö Ümarlaud neli päeva Tartu Raekoja platsil kestliku arengu seinaga tutvustamas kogu linnarahvale, mis on kestliku arengu eesmärgid ja mida juba tehakse Euroopas, et neid saavutada. Selle raames korraldati ka arutelu teemal, kuidas kestliku arengu eesmärke paremini meedias kajastada. Seda saab järgi vaadata siin.
 • Arengukoostöö Ümarlaud on valmis saanud arvamusküsitluse masinaga, millega on võimalik teada saada suure hulga inimeste meelsust erinevatel teemadel. Hetkel asub masin Tallinna Ülikoolis, aga seda on võimalik ka liigutada uutele küsitlusmaadele. Loe Tallinna Ülikooli kommentaari masina kohta siit.

Olulisemad meediaartiklid:

11.02 Rohegeenius Kuidas olla internetis eekujuks ja kaitsta keskkonda samal ajal?

13.02 Rohegeenius Sajad eestlased on liitunud üleskutsega kinkida valentinipäeval aega, mitte prügi

20.03 Eesti Päevaleht Iti Aavik: tõestasime, et suudame maailma ootamatult välja lülitada. Teeks nüüd järgmisena sama kliima päästmiseks!

03.04 Rohegeenius Terveilm kutsub ülesse näitama oma vanu ja väärt asju, mis endiselt igapäevases kasutuses on

09.04 Postimees Susanna Veevo: Aafrika – kolooniad või koostöö?

09.04 ERR Agne Kuimet: Eesti ei saa oma ainult oma naba vaadata

01.05 Eesti Päevaleht Susanna Veevo: Eesti marsib samas taktis demokraatiajärgse Euroopaga

09.06 Bioneer 85% eestlastest oleksid valmis panustama arengukoostöösse

22.06 Eesti Päevaleht Agne Kuimet: nii hea üllatus – just rahvuskonservatiivid paistavad silma naabrite helde aitajana

17.08 Eesti Päevaleht Susanna Veevo: Leedu on võtnud Valgevene revolutsioonis Euroopa juhtrolli. Miks meie veel magame?

25.08 Hea Kodanik Tulevikujuhid: Susanna

11.09 GoodNews UURING I 48% eestlastest toetab Euroopa Liidu ja Eesti suuremaid investeeringuid kliimasoojenemise pidurdamisse

18.09 ERR Agne Kuimet: mis on maailma(kodaniku)haridus?

25.09 Tartu Postimees JÄRELVAADATAV ⟩ Kuidas kestliku arengu teemasid paremini inimesteni viia?

03.10 Eesti Päevaleht Susanna Veevo: meediakünnise ületavad võõravihast ajendatud kuriteod on ainult jäämäe tipp

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee