Terveilm

In English

Teised EL poliitikad ei ole arengueesmärkidega kooskõlas

15.10.2013

Arengumaade käekäik ei sõltu üksnes arengukoostööst. Oluline on mõista ka teiste poliitikate mõju arengule. EL on väga selgelt välja öelnud, et kõik EL ja riikliku tasandi poliitikad, mis omavad mõju arengumaadele, peavad olema omavahel kooskõlas ja suunatud vaesuse vähendamisele. Samuti ei tohiks teised poliitikad õõnestada arengueesmärkide saavutamist.

Kahjuks ei ole mitmetes poliitika valdkondades ebakõlasid veel kõrvaldatud, mis aga takistab vaeste riikide kiiremat arengut. Septembris kodanikuühenduste poolt avaldatud üleeuroopaline Spotlight raport analüüsib EL arengukoostöö rahastamise, toiduga kindlustatuse, kliimamuutuste vähendamise ja loodusressursside majandamise poliitikate sidusust vaesuse vähendamise eesmärkidega. Raport toob välja konkreetsed soovitused, milliseid otsuseid on vaja, et muuta maailm kõikide inimeste jaoks inimväärseks elupaigaks.

Poliitikate sidusus on oluline, et kiirendada arengumaade edasiminekut, tagada õiglane maailmakorraldus ning vähendada vajadust arengukoostöö järele pikas perspektiivis.

Mõned märkimisväärsed järeldused Spotlight raportist:

  • Poliitikate sidususele pööratakse EL-s liiga vähe tähelepanu. Sidususe tagamine on eelkõige poliitilise tahte küsimus, mistõttu on tähtis, et otsustajatel oleks piisavalt infot. Tähtis on näidata erinevate valikuvõimaluste juures põhjus-tagajärg seoseid.
  • Vajalik on luua selge institutsionaalne süsteem poliitikate sidususe tagamiseks (planeerimine, monitooring ja arutelukoht). Mõned EL liikmesriigid on juurutanud esmased süsteemid, kuid ühtsest lahendusest ollakse kaugel.
  • EL peab muutma oma finantspoliitikaid nii, et kaoksid maksuparadiisid ja et arengumaad suudaksid iseseisvalt rahastada oma arengut.
  • Arengumaade toiduga varustatuse tagamiseks ja nälja vältimiseks peab EL üle vaatama oma põllumajandus-, taastuvenergia-, teadustöö-, kaubandus- ja investeerimispoliitikad. Praegused poliitikad takistavad tihti arengumaade edenemist või töötavad lausa sellele vastu.
  • Kliimamuutused ja energiapoliitika on ühed kriitilisemad toidupoliitika mõjutajad. EL peaks oma ettevõtetele kehtestama rangema aruandekohustuse nende tegevuse sotsiaalsete, keskkonnaalaste ja inimõiguste alaste mõjude kohta. Samuti peaks võtma vastu selged ja ranged seadused konflitimineraalide kohta.

Järgmised sammud

Tähtsaimad hetked EL poliitikate sidususe arutelus saavad lähiajal olema uute volinike määramine, Euroopa Parlamendi valimised mais ning ÜRO aastatuhande arengueesmärkide uuendamise läbirääkimised, mis seavad uued eesmärgid pärast 2015. aastat. Need sündmused annavad võimaluse jõuliselt panna poliitikate sidususe tähelepanu keskpunkti.

EL poliitika jälgijad saavad poliitikate sidususe teemal silma peal hoida väga konkreetsete dokumentide kaudu. Näiteks, avaldab Euroopa Komisjon oktoobris oma poliitikate sidususe raporti ning detsembril samateemalise teatise. Samuti peaksid detsembris ilmuma EL Nõukogu järeldused arengukoostöö rahastamisest pärast 2015. aastat. Järgmisel aastal hääletab EL Nõukogu aga mittefinantsaruandlust (ingl. k. non-financial reporting) ja rahapesu vastaseid reegleid ning kaubanduskokkuleppeid puudutavates küsimustes.

 

Huvitavaid näiteid poliitikate vähesest sidususest leiad nii värskest Spotlight raportist kui ka Terveilma teabekeskusest.

Tead veel mõnda näidet? Kirjuta sellest kommentaaridesse!

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (acronym: AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation or have expressed interest towards that topic. AKÜ’s main goal is to work towards sustainable future, read about AKÜ’s main activities below!

AKÜ’s members can be Estonian not-for-profit organizations and foundations, active in the field of sustainable development. The highest decision-making body is the General Assmebly. AKÜ also has a Council responsible for strategic planning and deciding on daily matters that cannot be brought to the General Assembly. AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. The statute is approved by the General Assembly on May 14, 2009 in Tallinn. Our financial year lasts from January 1 to December 31.

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Tallinn, Telliskivi 60a, 10412
A3 building
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Gea Kangilaski – Secretary-General, gea@terveilm.ee