Terveilm

Poliitikate sidusus

Poliitikate sidusus arengueesmärkidega

Poliitikate sidusus arengukoostöös tähendab, et kõik EL ja riikliku tasandi poliitikad, mis omavad mõju arengumaadele, peavad olema omavahel kooskõlas ja suunatud vaesuse vähendamisele. Ühelt poolt annab EL arenguabi, kuid samas soodustavad osa ELi poliitikad arengumaade vaesumist. Ka Eestil riigil on kohustus jälgida, kuidas meie otsused mõjutavad inimesi üle kogu maailma.

2015. aastal vastu võetud kestliku arengu eesmärgid laiendasid vaatenurka ning uue mõiste kohaselt räägime kestliku arenguga seotud poliitikavaldkondade sidususest (PCSD). See on oluline, sest kestliku arengu eesmärgid on globaalsed ning tähelepanu tuleb suunata mitmesuguste eesmärkide ja poliitikate vahelistele suhetele, mis eeldab vajalike kompromisse ja sünergiat eri valdkondade vahel. Selle mehhanismi töötamiseks on vaja poliitilist tahet, koordineerimist ja monitoorimist. Nii on tagatud analüüs, kaasamine ja raporteerimine, et kitsaskohti vähendada ja headest praktikatest õppida.

Poliitikate sidusus on kestliku arengu eesmärk 17.14, mille täitmiseks on vaja jälgida kolme põhimõtet:

  1. Luua sünegiat majandus-, sotsiaal ja keskkonnapoliitikates
  2. Leida tasakaal kohalike poliitikate eesmärkide ja rahvusvaheliselt kokku lepitud eesmärkide vahel
  3. Kohalike poliitikate kõrvalmõju adresseerimine. Kokkulepitud eesmärk vajab ka mõõtmist, selleks on ÜRO Keskkonna Programm UNEP (The UN Environmental Programme UNEP) alustanud tööd selle kallal, milline see 2019. aastal valmiv tööriist välja näeb.

Eestis valmis 2018. aastal Praxise uuring „Poliitika sidususe põhimõtte rakendamine Eestis kestliku arengu valdkonnas“, millega sooviti välja selgitada, kuidas viiakse ellu poliitikate sidususe põhimõtteid erinevate poliitikameetmete ja õigusaktide välja töötamisel. Uuringus vaadeldi nii ametnike teadlikust poliitikate sidususe printiisibist, kuidas seda rakendatakse ja koordineeritakse, mis on kitsaskohad ja kuidas neid ületada.

Uuringust selgus, et ametnike teadlikkus poliitikate sidususe põhimõtetest on pigem madal. Eestis on küll olemas strateegiline raamistik, kuid praktikas seda ei kasutata ja õigusakte välja töötades ei osata poliitikate sidususe põhimõtteid ellu viia.

SEOTUD PROJEKT: POLIITIKATE SIDUSUS KUI KESTLIKU ARENGU EELDUS

Euroopa Komisjoni toetatud projekti fookus on kestliku arenguga seotud poliitikate sidususel (PCSD: policy coherence for sustainable development). Näeme seda poliitikakujundamise keskse põhimõttena, kui soovime liikuda globaalse kestliku arengus suunas.

Projekti peamine eesmärk on suurenda kõikide poliitikakujundajate teadlikkust globaalsetest mõjuahelatest ning PCSD põhimõtte olulisusest kestliku arengu eesmärkide saavutamisel. Projekti peamised teemavaldkonnad on  vaesuse vähendamine, inimväärne töö, jätkusuutlik tootmine ja tarbimine ja kliimamuutused.

Kestvus: 1.10.2017 – 31.09.2020
Inglisekeelne nimi: CE4SD (Coherent Europe for Sustainable Development)
Rahastaja: Euroopa Komisjon, kaasrahastaja Välisministeerium

KASULIKUD LINGID:
OECD Policy Coherence for Sustainable Development 2018
CONCORD’i andmebaas erinevade PCSD teemaliste kirjutistega
Euroopa Komisjoni portaal koos aastaraportitega
ÜRO kestliku arengu eesmärk 17

Samal teemal

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee