Terveilm

Arenguabi andjate ning rahastajate nõustamispakett

Tõstmaks arengukoostöö tulemuslikkust ja nähtavust seoses kestliku arengu eesmärkide saavutamisega (sh arengukoostöö horisontaalsed arengueesmärgid), pakub Arengukoostöö Ümarlaud alates sügisest 2019 vastavaid koolitusi ja nõustamisi nii arengurahastuse saajatele kui pakkujatele. 

Teenuse eesmärk on nõustada arengurahastuse saajaid ja pakkujaid selles, kuidas panustada horisontaalsetesse arengueesmärkidesse ja laiemalt kestliku arengu eesmärkidesse. Seeläbi toetame teenuse pakkuja arusaama, milline on tema roll arengukoostöös laiemalt: 

 • Aitame maandada riske, et arenguabi pole mõjus 
 • Aitame suurendada arenguabi mõju 
 • Aitame toetada arenguabiga seotud organisatsioonide professioonaaluse tõusu

Rahastuse pakkujad

Arengurahastuse pakkujate hulka kuulub eelkõige Välisministeerium, sh arengukoostöö komisjoni liikmed. Samuti kuuluvad sihtrühma näiteks EAS, Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja tulevikus ka välispartnerid nagu erinevad Euroopa ja Põhja-Ameerika arenguagentuurid, kes arenguabi koostöös Eesti riigiasutustega annavad. 

Eesmärk Suurendamaks Eesti arengukoostöö ja kestliku arengu eesmärkide sidusust nõustame arengurahastuse pakkujaid taotlusvoorude eesmärgistamisel, hindamiskriteeriumite seadmisel ja hindamisprotsessis. Lisaks aitab nõustamistegevus taotlejatele tagasiside andmise protsessi. 

Pakume:

 • Nõustamist taotlusvoorude eesmärgistamise ja hindamiskriteeriumide seadmise osas.
 • Koolitusi ja nõustamist hindajatele.
 • Reflektsioone paralleelselt hindamise protsessiga.

Õpiväljundid:

 • Ühtlustub arengkoostöö komisjoni hindajate lähenemisviis ja võimekus langetada argumenteeritumaid ja paremaid otsuseid.
 • Kasvab võimekus anda toetust mitte saanud organisatsioonidele sisulist tagasisidet, tõstes Välisministeeriumi kui rahastaja mainet ning andes organisatsioonidele võimaluse oma vigadest õppida ja professionaalsust kasvatada.

Arengurahastuse saajad

Arengurahastuse saajate hulka kuuluvad peamiselt Eesti sihtasutused ja valitsusvälised organisatsioonid nagu näiteks SA Eesti Idapartnerluse Keskus ja MTÜ Mondo. Samuti on arengurahastuse saajate hulgas riigi esindajaid nagu Päästeamet ja Siseministeerium. 

Tagamaks suurem sidusus arengurahastuse taotlejate tegevuste ja Eesti arengukoostöö horisontaalsete eesmärkide vahel, nõustame, kuidas neid eesmärke mõtestada ja neisse sisuline panus anda. 

Aitamaks arengurahastuse saajatel oma tegevust selgemalt Eesti arengukoostöö maastrateegiate ja arengukavadega kooskõlas struktureerida, prioritiseerime konsultatsioonide ja mentorluse käigus nende tegevusi.

Pakume:

 • Nõustamist enne taotlemist, tõstmaks taotlejate võimekust koostada häid taotluseid, peale taotlusotsuste välja kuulutamist – arengurahastuse saajatele elluviimise ja kestliku arengu aruandluse nõustamist ning ebaedukatele refleksiooni paremini läbi mõeldud taotluste esitamiseks. 
 • Nõustamist organisatsioone oma tegevusi/taotlusi tugevamalt siduma kestliku arengu eesmärkidega ja Eesti arengukoostöö eesmärkidega.
 • Koolitust, kuidas prioritiseerida organisastsiooni tegevusi kooskõlas arengukoostöö eesmärkidega. 

Koolituse läbimisel teab nõustatav kestliku arengu eesmärke ja oskab oma organisatsiooni panuste nendega seostada. Nõustatav teab, kuidas kajastada kestliku arengu eesmärke rahastustaotlustes ning mil moel olemasolevate ressurssidega optimaalset mõju luua. Tähelepanu pöörame saavutatavate eesmärkide ja mõõdetavate tulemuste seadele. 

Õpiväljundid: 

 • Kestliku arengu eesmärgid – nt kuidas antud projekt/tegevus toetab jõudmist sihtriigi või doonorriigi erinevate kestliku arengu eesmärkideni.
 • Sooline võrdõiguslikkus – nt kuidas tagada marginaliseeritud ühiskonna liikmetele ligipääs projektile/tegevusele.
 • Hea valitsemistava – nt kuidas rakendada head valitsemistava autoritaarsetes riikides. 
 • Õigustepõhine lähenemine – nt kuidas laiendada projekti sihtrühma liikmete juurdepääsu oma põhiõigustele (nt õigus omandada haridus). 
 • Partnerriigi omalus – nt tagada sihtrühma ligipääs projekti planeerimise ja elluviimise juures, et tagada tegevuse jätkusuutlikus. 
 • Keskkonna säästlikus – nt kuidas vähendada projekti/tegevuse süsiniku jalajälge. 

Lisaks üldistele väärtustele arengukoostöös pakume teadmisi näiteks tervishoiu, hariduse, kodanikuühiskonna võimestamise, jt valdkonna spetsiifiliste eesmärkide osas. Käsitleme mentorluse ja/või koolituse käigus nii Eesti kui ka rahvusvahelisi näiteid, mis võivad tulla ka osalejatelt endilt. 

Kajastame konsultatsiooni kaudu kõiki tähtsamaid arengukoostöö aluseid (Euroopa Arengukonsensus, Pariisi deklaratsioon, Addis Ababa Tegevuskava, jm) ning nende eesmärke, et taotlusvoorudes osalevad projektid oleksid kantud arengukoostöö alustest ja väärtustest. Nendest printsiipidest lähtudes on arengukoostööd elluviivad organisatsioonid teadlikumad ning nende projektid mõjusamad. 

Metoodika

 • Võimalike nõustamisformaate on kaks: 1) koolituspäev grupiga – aktiivset osalust eeldav infopäev tutvustamaks mõjusat, kestliku arengu eesmärke toetavat arengukoostööd ja selle printsiipe; 2) üks-ühele konsultatsioon projekti rahastuse taotlejatele 
 • Eraldi konsultatsioonid nii rahastajatele kui ka rahastavatele. 
 • Maht: Grupile – terve 1-päevane koolitus (8 AT); individuaalsed konsultatsioonid – kuni 2+2 AT koos konkreetse projektitaotluse aruteluga. 
 • Kestvus – konsultatsioon peab olema läbitud enne projekti algustähtaega 
 • Läbiviijad – 1-2 AKÜ töötajat + vajadusel temaatiline ekspert 
 • Materjalid – presentatsioon, juhtumid/näited edukatest projektidest; harjutused oma organisatsiooni tegevusvaldkonna seostamiseks a) kestliku arengu eesmärkidega ja b) arengukoostöö/ juba planeeritava arengukoostöö projektiga; koostame eraldi konsultatsiooni kava vastavalt vajadusele ja temaatikale 

Mõju

Teenus arendab arengukoostöö rahastajate võimekust taotlusvoorude eesmärgistamisel ja hindamiskriteeriumite seadmisel. Arengurahastuse pakkujate kommunikatsiooni võimekus kestliku arengu eesmärkide osas suureneb. Samuti suureneb rahastajate argumenteerimisoskus projektitaotuste hindamisel ning paraneb hindamiskoosolekute kvaliteet.

Teenus annab arengukoostöö tegijatele teadmised ja oskused a) kestliku arengu eesmärkide mõtestamiseks ja nendesse panustamiseks; b) oma organisatsiooni arengukoostööga seotud strateegia osa koostamiseks; c) rahastustaotluste konkurentsis edukate ja sihtriigis mõjustate projektide koostamiseks.

Teenus arendab organisatsioonide võimekust, mistõttu suureneb ka Eesti panus ja mõju arengukoostöös. Arengukoostöö elluviijate paremad teadmised (sh aruandlus) ja oskused seoses kestliku arengu eesmärkidega on eelduseks Välisministeeriumi mõju hindamise süsteemile ning kasvatab Eesti mainet ja võimekust arengukoostööd ellu viia.

Kontakt: Susanna Veevo, susanna@terveilm.ee

Samal teemal

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee