Terveilm

In English

AKÜ rahastus ja projektid

Arengukoostöö Ümarlaua tegevus on suuresti korraldatud projektipõhiselt, kuna valdav osa organisatsiooni sissetulekutest pärineb erinevatest projektidest. Alates 2008. aastast saab AKÜ valdkonna katusorganisatsioonina tegevustoetust Eesti Välisministeeriumilt.

EESTI VÄLISMINISTEERIUMI TEGEVUSTOETUS 2020

Riigieelarveline toetus (vahearuande sisuosa ja finantsid) võimaldab AKÜ-l katta organisatsiooni püsikulud ja tagada pühendumise sisulistele tegevustele AKÜ kolmes peamises tegutsemisvaldkonnas: huvikaitse-, liikme- ja teavitustöös. Uuel perioodil püüame jätkuvalt olla valitsusele ja riigi-institutsioonidele heaks partneriks arengukoostöö eesmärkide seadmisel. Toetussumma on 2020. aastal 47 000 eurot.

AKÜ kommunikatsioonitöö ja rahvusvahelise võimekuse tõstmine 2019-2020

Eesti Välisministeeriumi poolt toetatud kommunikatsiooniprojekt summas 54 940 eurot aitab rahastada ühenduse kommunikatsioonijuhi töökohta ning võimaldab AKÜl tegeleda globaalse kestliku arengu ja arengukoostöö teemaliste sõnumite levitamisega ja teemade tõstatamisega professionaalselt  nii tava- kui sotsiaalmeedias, leida eestkõnelejaid ja tugevdada kestlikust arengust huvituvaid kogukondasid ning arendada AKÜ brändi kompetentsikeskusena.

Eesti Välisministeeriumi tegevustoetus 2019

Riigieelarveline toetus (aruanne) võimaldas AKÜ-l katta organisatsiooni püsikulud ja tagada pühendumise sisulistele tegevustele AKÜ kolmes peamises tegutsemisvaldkonnas: huvikaitse-, liikme- ja teavitustöös. Uuel perioodil püüame jätkuvalt olla valitsusele ja riigi-institutsioonidele heaks partneriks arengukoostöö eesmärkide seadmisel. Toetussumma oli 2019. aastal 47 000 eurot.

Bridge 47 – edendades maailmakodanikuharidust

Maailmaharidus aitab inimestes arendada põhjalikku arusaama sellest, kuidas maailm ja üksikisikud on omavahel seotud. Teadlikud kodanikud osalevad otseselt või kaudselt poliitikakujundamises, tehes teadlikke otsuseid ja osates nõuda otsustajatelt sidusaid poliitikaid võrdsemate ühiskondade heaks. Maailmaharidus õpetab ehitama õiglasemat, rahulikumat ja võrdsemat maailma.

AKÜ  keskendub oma töös teavitustööle ja partnersuhete sõlmimisele ning kohaliku ehk Eesti vabakonna tugevdamisele Bridge 47 välja töötatud innovaatiliste maailmahariduslike meetodite ja formaatide abil.

Kestvus: 1.10.2017 – 30.09.2020

Rahastaja: Euroopa Komisjon

Inglisekeelne nimi: Bridge 47 – Building Global Citizenship

Lisainfo: Bridge 47 koduleht

Poliitikate sidusus kui kestliku arengu eeldus

Projekti fookus on kestliku arenguga seotud poliitikate sidususel (PCSD: policy coherence for sustainable development). Näeme seda poliitikakujundamise keskse põhimõttena, kui soovime liikuda globaalse kestliku arengus suunas.

Projekti peamine eesmärk on suurenda kõikide poliitikakujundajate teadlikkust globaalsetest mõjuahelatest ning PCSD põhimõtte olulisusest kestliku arengu eesmärkide saavutamisel. Projekti peamised teemavaldkonnad on  vaesuse vähendamine, inimväärne töö, jätkusuutlik tootmine ja tarbimine ja kliimamuutused.

Kestvus: 1.10.2017 – 30.09.2020

Inglisekeelne nimi: CE4SD (Coherent Europe for Sustainable Development)

Rahastaja: Euroopa Komisjon, kaasrahastaja Välisministeerium

Lisainfo Terveilma lehelt

 

AKÜ kommunikatsioonitöö 2018-2019

Välisministeeriumi poolt toetatud kommunikatsiooniprojekt aitas rahastada ühenduse kommunikatsioonijuhi töökohta ning võimaldas AKÜl tegeleda globaalse kestliku arengu ja arengukoostöö teemaliste sõnumite levitamisega ja teemade tõstatamisega professionaalselt nii tava- kui sotsiaalmeedias, leida eestkõnelejaid ja tugevdada kestlikust arengust huvituvaid kogukondasid ning arendada AKÜ brändi kompetentsikeskusena. Teiseks lõi projekt võimaluse edendada sektoriteülese koalitsiooni Kestliku Arengu Heaks tegevusi ja nähtavust. Kolmandaks aitas projekt kaasa AKÜ liikmeskonna ja laiemalt kestlikkuse teemaga tegelevate vabaühenduste võimestamisele, nende nähtavamaks ja kuuldavamaks muutumisele. 

Kestliku arengu saadikud: kohalike kogukondade toetamine 

Projekti suurem eesmärk on kestlikud kohalikud kogukonnad ja omavalitsused. Kestlik kogukond hoolitseb võrdselt elanike sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku heaolu ning elukeskkonna säilimise või paranemise eest. Kestliku kogukonna eeldus on aga vabaühendused ja aktiivsed kodanikud, kes tegutsevad kestliku arengu nimel ja hoiavad seda teemat kohalikus poliitikas päevakorras.

Projekti  tegevused on suunatud kohalike kogukondadele, et edaspidi oleks kogukondades, kohalikes vabaühendustes ja kohalikes omavalitsustes suurem teadlikkus kestlikust arengust ja kestliku arengu eesmärkidest. Lisaks soovime toetada vabaühendusi huvikaitse oskustega kestlike poliitikate mõjutamiseks ja kujundamiseks, et piirkondlikud arendustegevused oleks kooskõlas kestlikkuse põhimõtetega.

Kestvus: november 2018 – november 2019

Toetussumma:  18 919 eurot

Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Lisainfo: koolitused Kuidas ennast kuuldavaks teha

Vabaühenduste oskuste kaardistamine ja professionaalsed koolitused

Projekti eesmärk on vabaühenduste tugevdamine, eriti rõhuga väikestel ja keskmistel vabaühendustel. Projekti käigus selgitatakse välja, millised on Eesti vabaühenduste suurimad takistused, mis ei luba neil enda eesmärke täita. Seejärel luuakse platvorm ja pakutakse e-koolitusi, millest kõik soovijad saavad tasuta osa võtta.

Projekti viivad läbi Eesti, Läti, Soome, Iirimaa ja Šotimaa. Eestis korraldavad tegevusi AKÜ ja Eesti Vabaühenduste Liit.

Inglisekeelne nimi: SCOPE: Skills Recognition, Capacity Building, and Professional Education for the Third Sector

Kestvus: Oktoober 2018 – oktoober 2020

Rahastaja: ERASMUS+

AKÜ kommunikatsioonitöö 2018-2019

AKÜ kommunikatsiooniprojekt võimaldab AKÜl tegeleda globaalse kestliku arengu teemaliste sõnumite levitamisega ja teemade tõstatamisega professionaalselt  nii tava- kui sotsiaalmeedias, leida eestkõnelejaid ja tugevdada kestlikust arengust huvituvaid kogukondasid ning arendada AKÜ brändi kompetentsikeskusena.

Teiseks loob projekt võimaluse edendada sektoriteülese koalitsiooni Kestliku Arengu Heaks tegevusi ja nähtavust. Lisaks aitab projekt kaasa AKÜ liikmeskonna ja laiemalt kestlikkuse teemaga tegelevate vabaühenduste võimestamisele, nende nähtavamaks ja kuuldavamaks muutumisele.

Kestvus: mai 2018 – mai 2019

Rahastaja: Välisministeerium

Lisainfo: teadlikkuse tõstmine

Vaade Baltikumile 2050 – 51 lugu  

Projekti raames kogutakse Eestist, Lätist ja Leedust 51 lugu, mis räägivad kohalikest inimestest, kes enda tegevustega aitavad kaasa kestliku arengu eesmärkide (SDG) täitmisele. Kuna kestliku arengu eesmärke on 17, kirjutame ka sama palju lugusid – iga eesmärgi kohta ühe.

Iga riik teeb oma lugude põhjal ka väikese teavituskampaania ja kasutab neid ka edasises töös kestliku arengu teemadest rääkides.

Kestvus: 15. aprill – 15 detsember 2018

Inglisekeelne nimi: Baltics We Want by 2050: 51 Steps Further

Rahastaja: Nordic Council of Ministers’ Grant Programme for Nordic-Baltic Non-Governmental Organisations’ (NGO) Cooperation 2018 Latvia

Eesti lood – 17 näidet

Samal teemal

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee