Terveilm

Ülemaailmsed partnerlussuhted

goal17Ülemaailmsel, regionaalsel, riiklikul ja kohalikul tasandil on vaja kaasavaid partnerlussuhteid, mille keskmesse seatakse inimesed ja planeet.
Vaja on kiireid samme erarahastajate triljonite dollarite mobiliseerimiseks, ümber suunamiseks ja käibelevõtmiseks, et saavutada jätkusuutliku arengu eesmärgid. Pikaajalisi investeeringuid vajatakse eriti arengumaades. Nende hulka kuuluvad jätkusuutlik energia, taristu ja transport, aga ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad. Avalik sektor peab seadma selge suuna. Investeeringuid võimaldavad regulatsioonid ja majanduslikud stiimulid tuleb ümber kujundada, et need kutsuksid investeerima ja kindlustaksid jätkusuutlikku arengut. Tugevdada tuleks riiklikke valvemehhanisme.

Faktid:

 • 2014. aastal anti ametlikku arenguabi 235,2 miljardit dollarit, ehk teadaolevalt läbi aegade kõige rohkem
 • 79% arengumaade importkaupadest jõuab arenenud riikidesse tollimaksuvabalt
 • Arengumaade võlakoorem on stabiilselt ligi 3% eksporditulust
 • Aafrika internetikasutajate arv on viimase nelja aasta jooksul peaaegu kahekordistunud
 • 30% maailma noortest on digitaalsed pärismaalased ja internetis veetnud vähemalt viis aastat
 • Üle nelja miljardi inimese ei kasuta internetti, neist 90% elab arengumaades

Eesmärgid:

Raha

 • 17.1 Suurendada abi selleks, et arenguriigid suudaksid ise makse koguda.
 • 17.2 Arenenud riigid täidavad täielikult ametliku arenguabi andmise kohustused, sealhulgas paljude arenenud riikide võetud kohustus anda ametlikust arenguabist/kogurahvatulust 0,7% arenguriikidele ja 0,15–0,2% vähim arenenud riikidele. Ametliku arenguabi doonorriikidel palutakse kaaluda ametlikust arenguabist/kogurahvatulust vähemalt 0,2% andmist vähim arenenud riikidele.
 • 17.3 Kaasata erinevatest allikatest pärit täiendavad finantsvahendid arenguriikide toetamiseks.
 • 17.4 Aidata arenguriikidel saavutada pikaajaline võlgade teenindamise stabiilsus kooskõlastatud tegevusega, mille eesmärk on toetada vastavalt vajadusele võlgade finantseerimist, vähendamist ja restruktureerimist ning vähendada suure võlakoormusega riikide välisvõlga, et leevendada võlgade tagasimaksmisega seotud probleeme.
 • 17.5 Võtta vastu ja rakendada investeeringuid toetavad süsteemid vähim arenenud riikides.

Tehnoloogia

 • 17.6 Tugevdada Põhja-Lõuna, Lõuna-Lõuna ja kolmepoolset piirkondlikku rahvusvahelist koostööd teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas. Suurendada teadmiste jagamist vastastikku kokkulepitud tingimustel.
 • 17.7 Toetada keskkonnaohutute tehnoloogiate arendamist ja soodustingimustel siiret, tutvustamist ja levitamist arenguriikides.
 • 17.8 Võtta 2017. aastaks täielikult kasutusele tehnoloogiapank ja vähim arenenud riikide teadustöö-, tehnoloogia- ja innovatsioonialase suutlikkuse suurendamise mehhanismid. Edendada võimalusi avardava tehnoloogia, eelkõige info- ja sidetehnoloogia kasutamist.

Suutlikkuse suurendamine

 • 17.9 Suurendada rahvusvahelist toetust, et tõhusalt ja sihipäraselt suurendada arenguriikide suutlikkust. Toetada riiklikke säästva arengu eesmärkide rakenduskavasid, sealhulgas Põhja-Lõuna, Lõuna-Lõuna ja kolmepoolse koostöö kaudu.

Kaubandus

 • 17.10 Toetada Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames üldist, reeglitel põhinevat, avatud, mittediskrimineerivat ja õiglast mitmepoolset kaubandussüsteemi, viies muu hulgas lõpule Doha arengukava raames toimuvad läbirääkimised.
 • 17.11 Suurendada oluliselt eksporti arenguriikidest, seades eelkõige eesmärgiks kahekordistada 2020. aastaks vähim arenenud riikidest pärit ekspordi osakaalu ülemaailmses ekspordis.
 • 17.12 Tagada vähim arenenud riikidele õigeaegselt püsiv tollimaksu- ja kvoodivaba turulepääs, tagades muu hulgas, et vähim arenenud riikidest imporditud kaupade suhtes kohaldatavad sooduspäritolureeglid on arusaadavad ja lihtsad ning toetavad turulepääsu.

Tegevuspoliitiline ja institutsiooniline sidusus

 • 17.13 Tugevdada ülemaailmset makromajanduslikku stabiilsust tegevuspoliitikate kooskõlastamise ja sidususe abil.
 • 17.14 Suurendada säästvat arengut käsitlevate tegevuspoliitikate vahelist sidusust.
 • 17.15 Tunnustada iga riigi poliitilist ruumi ja õigust kehtestada tegevuspoliitikad vaesuse kaotamiseks ja säästva arengu saavutamiseks.

Mitme sidusrühma vaheline partnerlus

 • 17.16 Tugevdada säästva arengu ülemaailmset partnerlust, koondades ja jagades teadmisi, tehnoloogilisi ja rahalisi vahendeid. Toetada säästva arengu eesmärke kõikides riikides, eelkõige arenguriikides.
 • 17.17 Ergutada ja propageerida tõhusaid avaliku sektori, avaliku ja erasektori ja kodanikuühiskonna partnerlusi, kasutades nende kogemusi ja vastavaid finantseerimiskavasid.

Andmed, seire ja aruandlus

 • 17.18 Suurendada 2020. aastaks toetusi arenguriikide, sealhulgas vähim arenenud riikide ja väikeste arenevate saareriikide suutlikkuse suurendamiseks, et muuta palju lihtsamalt kättesaadavaks kvaliteetsed, õigeaegsed ja usaldusväärsed andmed sissetulekute, soo, vanuse, rassi, rahvuse, rändeseisundi, puude, geograafilise asukoha ja muude riigi jaoks oluliste tunnuste lõikes.
 • 17.19 Kasutada olemasolevaid algatusi, et töötada 2030. aastaks välja näitajad säästva arengu saavutamisel tehtud edusammude mõõtmiseks (lisaks sisemajanduse kogutoodangule) ning tugevdada arenguriikide statistiliste andmete kogumise suutlikkust.

Lingid:

United Nations Development Programme

Millennium Campaign

UN Department of Economic &amp Social Affairs

World Bank

UN Children”s Fund

UN Environment Programme

UN Population Fund

World Health Organization

International Monetary Fund

UN-HABITAT

Food &amp Agriculture Organization

International Fund for Agricultural Development

International Labour Organization

International Trade Centre

International Telecommunications Union

Joint UN Programme on HIV/AIDS

UN Conference on Trade and Development

UN Development Group

UN Educational, Scientific and Cultural Organization

UN Refugee Agency

UN Industrial Development Organization

UN Women

Office of the High Commissioner for Human Rights

UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

World Food Programme

World Meteorological Organization

World Trade Organization

World Tourism Organization

UN Office on Sport for Development and Peace

Regional Commissions New York Office

Economic Commission for Africa

Economic Commission for Europe

Economic Commission for Latin America &amp the Carribean

Economic and Social Commission for Asia &amp the Pacific

Economic and Social Commission for Western Asia

Allikas: UN.org

Samal teemal

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee