Terveilm

In English

AKÜ lõppenud projektid

Eesistumisprojekt

Rahastaja: Euroopa Komisjon, kaasrahastaja Välisministeerium.

Kestvus: aprill 2017 – aprill 2018

Eelarve: 250 000 EUR

GLEN

GLEN projekti vedas AKÜ aastatel 2004-2018, mil saatsime igal aastal laia maailma 5-10 Eesti vabatahtlikku. Eesti noored osalesid arenguprojektides Ghanas, Gruusias, Indias, Kambodžas, Kamerunis, Nepalis, Tais, Keenias, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Malawis, Sambias, Tansaanias, Ugandas, Etioopias, Myanmaris, Tadžikistanis ja teistes riikides. 15 aasta jooksul käis GLENi projektidega välismaal üle 70 eestlase. Oma kirevaid elamusi, tähelepanekuid ning võõrsil kogetud eluolu on GLEN vabatahtlikud jaganud laiemale avalikkusele fotonäituste, loengute, artiklite ja intervjuude vahendusel. GLEN osalejatelt on ilmunud raamat, film ja audioraamat.

GLEN Eesti projekti eesmärk oli kasutada osalejate isiklikku töökogemust inspiratsiooniallikana arengukoostöö ja maailmahariduse edendamiseks Eestis.  Maailmahariduslik koolitus- ja praktikaprojekt hõlmas ettevalmistuskoolitust, kolmekuulist tööd mõnes Aafrika, Aasia või Ida-Euroopa riigis ning teavitustööd ja maailmahariduse edendamist kodumaal.

GLEN programmi aitasid rahastada Eesti Välisministeerium arengukoostöö- ja humanitaarabi vahenditest ning Saksamaa organisatsioon ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH.

Maailmapäev

Maailmapäeva eesmärk on suurendada meie teadlikkust arengukoostööst ja globaalprobleemidest ning anda ülevaade Eesti riigi ja vabaühenduste tegevusest selles valdkonnas. Maailmapäeva raames tutvustavad oma tegevust erinevad organisatsioonid nii Eestist kui välismaalt, toimuvad töötoad ja vestlusringid, sõna võtavad arvamusliidrid ning arengukoostöö vallas tegutsevad eksperdid, suurel laval kõlab maailmamuusika ning linastub filmiprogramm.

Igal aastal on Maailmapäeval fookusesse võetud üks läbiv teema. Oleme tutvustanud ÜRO aastatuhande arengueesmärke ja Eesti arengukoostöö sihtriike, maailmaharidust ja kliimamuutustega kaasnevaid väljakutseid.

Kestvus: kord aastas, 2005 – 2016

Rahastaja: Välistministeerium

Trialog V

TRIALOG on projekt, mis ühendab arengukoostöö ja maailmaharidusega tegelevate kodanikuühenduste katusorganisatsioone 13 viimasena ELiga liitunud liikmesriigist. Tegevuste eesmärk on suurendada ühenduste teadmisi ja oskusi. Selleks viiakse läbi koolitusi ja õppereise, pakutakse organisatsioonidele võimalusi partnerite leidmiseks, kirjutatakse taustamaterjale päevakajalistel arengukoostöö teemadel ning tehakse vajadusel ühist eestkostet projekti partnerite jaoks olulistes küsimustes. Projekti koordineerib Austrias paikev kontor, millel on esindus ka Brüsselis.

Infomaterjalid (ingl. k.):

Kestvus: 1.10.2012-31.09.2015

Rahastaja: Euroopa Komisjon.

World Wise Europe: Sidusam Euroopa õiglasema maailma heaks

World Wise Europe” projekti tegevuse kaudu juhtime tähelepanu sellele, et üleilmse arengu saavutamiseks on oluline, et kõik erinevad poliitikavaldkonnad oleksid omavahel kooskõlas ja et ükski neist ei õõnestaks arengukoostöö eesmärkide saavutamist. Jagades infot meediale, koolitades kodanikuühendusi ning tehes koostööd poliitikakujundajatega näitame, et järkusuutliku aregu tagamiseks peavad seda toetama ka kliima-, rände-, kaubandus- ja finantspoliitikad. Oma eesmärkide saavutamiseks koostame infomaterjale, viime läbi koolitusi ja seminare,  teostame poliitikaanalüüse, viime läbi õppereise arengumaadesse ja räägime aktiivselt kaasa poliitikate kujundamises.

Kestvus: 1.01.2013-31.12.2015

Rahastaja: Euroopa Komisjon

AKÜ eestkostetöö tugevdamine

Projekti üldine suund on suurendada Eesti avaliku sektori toetust arengukoostööle ning tõhustada kodanikuühenduste osalust valdkondlike poliitikate kujundamises nii Eestis kui Euroopa Liidus.

Projekti konkreetne eesmärk on arendada AKÜ võimekust olla arenev eesmärgipärane eestkosteorganisatsioon arengukoostöö poliitikate hindaja ja kujundajana kodanikuühenduste nimel nii välisministeeriumi kui ka Riigikogu ja valitsuse suunal.

Eesmärkide saavutamiseks koostab AKÜ liikmeskond endale eestkoste hea tava, teeb töörühmade kaudu tihedat koostööd nii omavahel kui ka Euroopa võrgustikuga CONCORD, viib läbi neli avalikku ümarlauda erinevatel arengupoliitika teemadel ja saadab avaliku sektori esindajatele ning teistele huvilistele regulaarselt infot olulistest valdkondlikest tegevustest. Koostöö tõhustamiseks välisministeeriumiga on kavas sõlmida koostöö kokkuleppe edasise koordineeritud eestkostetegevuse ja selle rahastamise osas.

Projekti tulemusena muutub AKÜ eestkoste professionaalsemaks, paraneb koostöö peamiste avaliku sektori partneritega ning suureneb kodanikuühenduste legitiimsus arengukoostöö poliitikas osalejana.

Projekti kestvus: 1. aprill 2012 – 31. märts 2013

Projekti eelarve: 13 334 EUR

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

AKUKYSKuhislogo

Baltic States – Channelling Information for Development

AKÜ koostöös Balti riikide sõsarorganisatsioonidega viib projekti raames läbi poliitikaarutelusid, avaldab infot arengukoostöö seostest teiste poliitikavaldkondadega ja teeb eestkostet poliitikute suunas, et suurendada erinevate huvigruppide teadlikkust arengukoostööst.

Projekti kestvus: jaanuar 2010 – detsember 2012

Projekti eelarve: 65 272 EUR

Partnerid:

Projekti materjalid:

Suuremad toimunud üritused:

  • Seminar “Pan-Baltic World Talk on Policy Coherence for Development” (22.-23.10.2010, Tallinnas) fotod
  • Konverents “Human Security – Towards Empowering Development” (15.-16. juuni 2011, Riias) kokkuvõte
  • Konverents “Human Rights and Democracy in Development Cooperation” (2. oktoober 2012, Vilnius) kokkuvõte

Projekti (Nr. DCI-NSA ED/2009/201-971) rahastas Euroopa Komisjoni programm EuropeAid.

eubaltic

AKÜ liikmeskonna laiendamine ja tugevdamine

Projekti üldine eesmärk on suurendada Eesti kodanikuühenduste osalust arengukoostöö elluviimises ja valdkondlike poliitikate kujundamises nii Eestis kui Euroopa Liidus. Konkreetne eesmärk on arendada AKÜ võimekust olla strateegiliselt arenev eesmärgipärane katusorganisatsioon, mis tegutseb arengukoostöö ja maailmahariduse valdkonnas kompetentsi hoidjana, koostöö arendajana, teabe vahendajana ning Eesti ja Euroopa Liidu poliitikate hindaja ja mõjutajana.

Eesmärkide saavutamiseks viib AKÜ ellu kuus erinevat koolitust kodanikuühendustele, loob temaatilised tööühmad ja toetab nende tegevust, tihendab koostööd Euroopa arengukoostöö ühenduste platvormiga CONCORD ning korraldab liikmetega ühisüritusi.

Projekti tulemusena suureneb ühenduste (sh. venekeelsete organisatsioonide) hulk, kes viivad ellu arengukoostöö projekte, luuakse infomaterjale laiemaks kasutamiseks ning suureneb AKÜ liikmeskond.

Toimunud koolitused:
1.03.2011 – Arengukoostöö võimalused EL idapartnerluse riikides
20.04.2011 – Venekeelne koolitus arengukoostöö võimalustest
26.09.2011 – Kuidas viia Eestis läbi edukas kampaania globaalsel teemal?
4.11.2011 – EL maailmahariduse taotlusvoorus osalemine
16.04.2012 – Sooline võrdõiguslikkus arengukoostöös – miks ja kuidas?
27.04.2012 – Riigi ja rahva suhted Ukrainas ja Valgevenes

Projekti kestvus: 1. veebruar 2011 – 30. aprill 2012

Projekti eelarve: 22 108 EUR

Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Läänemere-Vahemere dialoog

Projekt ühendab kodanikuühendusi kuuest Lääne- ja Vahemere äärsest riigist, et algatada dialoogi kultuuri, rännet ja keskkonda puudutavates küsimustest. Kaks merd asuvad küll erinevates Euroopa servades, kuid jagavad mitmeid ühiseid väljakutseid. Regioonide olulisust piirkondade arengus rõhutavad ka Euroopa Liidu Vahemere ning Läänemere strateegiad. Projekt loodab vähendada nende piirkondade konkurentsi ning suurendada konstruktiivset dialoogi jätkusuutliku arengu tagamiseks ja koostöövõimaluste arendamiseks.

Projekti konkreetsed eesmärgid:

  • tugevdada kahe mere äärsete kodanikuühenduste koostööd;
  • suurendada vastastikust mõistmist ja koostööd regioonide vahel;
  • anda kodanikuühiskonnale (eelkõige valitud regioonide naistele, noortele ja migrantidele) võimalus esitada poliitika kujundajatele ettepanekuid kultuuri, rännet ning keskkonda puudutavates küsimustes.

Rändega seonduvad väljakutsed on mõlema mere ääres sarnased – sallimatus ja kultuuridevahelised arusaamatused. Projektiga püüame leida probleemidele lahendusi nii informatsiooni vahetamise kui ka heade praktikate jagamise kaudu erineva kultuurilise taustaga inimeste vahel mõlemast regioonist. Kultuuridevahelise suhtlusega võitleme ka üha tugevnevate ksenofoobia ilmingutega projekti partnerriikides. Peale selle arutame selliste ühiste keskkonnateemaliste küsimuste üle nagu nafta transportimine, põllumajandus ja turism.

Arutelusid viime ellu temaaliste ümarlaudade kaudu, mida juhivad valdkonna eksperdid ning kus osalevad noored, naised ning migrandid projekti partnerriikide kodanikuühendustest. Eesti organisatsioonid ja eksperdid on oodatud arutlema keskkonna teemadel. Projekti lõpetab konverents 2011. aasta esimeses pooles.

Projekti partnerid:

Projekti kestus: 1. detsember 2009 – 1. juuni 2011

Projekti lõppraporti leiad siit.

Lisainfo: www.kehys.fi/alf

Projekti rahastas Anna Lindhi Fond.

Mõttetalgud - edukam Eesti!

Projekti eesmärk on ellu kutsuda rahvussuhteid ja lõimimist käsitlev foorum, kus osalevad erinevatest rahvustest ja kodakondsusega Eestis elavad noored. Foorumis käsitletakse Eestis elavate teiste rahvuste olukorda ja õigusi, tutvustatakse ja analüüsitakse Eesti riigi loodud seadusandlikke tingimusi ning seaduste ja rahvusvaheliste kokkulepete rakendamise võimalikke kitsaskohti. Eraldi tähelepanu pööratakse Euroopa Nõukogu vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni rakendamisega seotud väljakutsete analüüsile.

Projekti kestus: 3. jaanuar 2011 – 30. november 2011

Projekti eelarve: 12 890,48 EUR

Projekti materjalid:

Eesti keeles: Afganistan,  Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina, Valgevene.

Vene keeles: Afganistan,  ArmeeniaAserbaidžaanGruusiaMoldovaUkrainaValgevene.

Projekt rahastab Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond.

AKYKullogovertikaalAKYELlogo

Arengukoostöö valdkondliku koostöövõrgustiku arendamine

Projekti eesmärk on arendada Eesti arengukoostööga seotud kodanikuühenduste katusorganisatsiooni ja peamise eestkosteorganisatsiooni AKÜ suutlikkust koostöövõrgustiku ja liikmeskonna arendamisel, mille tulemusel toimub kvalitatiivne areng AKÜ sisulises tegevuses. Esmalt selgitatakse välja kodanikuühenduste potentsiaal ja arenguvajadused arengukoostöö valdkonnas tegutsemiseks, millele tuginedes töötatakse välja koolituskava organisatsioonidele. Ettevalmistava etapina on vastav uuring läbi viidud juba AKÜ liikmete seas. Projekti lõpuks saavutatakse ülevaade arengukoostöö valdkonna võimalustest huvitatud kodanikuühendustest ning organisatsiooni tegevusi piiravatest teguritest.

Kokkuvõtte ühenduste kaardistamisest ning koolistusplaanid leiad SIIT.

Projekti kestvus: 1. september  – 30. november 2010

Projekti eearve: 38 900 EEK

 

Projekti rahastas Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.

VYFlogo

AKÜ eestkostevõimekuse tõstmine

Eesti arengukoostöö vabaühenduste katusorganisatsiooni Arengukoostöö Ümarlaud professionaalse ekspertiisi ning eestkostevõimekuse arendamine osalemiseks arengukoostööpoliitika protsessides.

Projekti eesmärk on arendada Arengukoostöö Ümarlaua avaliku võimuga suhtlemise, poliitikaloomes osalemise professionaalsuse ja eestkostekompetentsi suurendamisele suunatud tegevusi, et toimuks oluline kvalitatiivne edasiminek AKÜ sisulises tegevuses.

Projekti raames asub tööle poliitikaekspert, kes koostab ülevaate liikmesorganisatsioonide suutlikkusest ja prioriteetidest ning koondab inimressursi ja ekspertteadmised professionaalseks eestkostetegevuseks.

Kavandatu tulemusena kujuneb AKÜst professionaalne eestkosteorganisatsioon ning arvestatav partner riigiastutustele arengukoostööpoliitika protsessides ning arengukoostööteemade tõstatamisel ja käsitlemisel laiema avalikkuse silmis.

Projekti kestvus:november 2008 – mai 2010

Projekti eelarve: 541 170 EEK

Projeti tulemused: Lõpparuanne

 

Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Noorte demokraatiaprojekt The Future Global Leaders

Projekti „The Future Global Leaders“ eesmärk on suurendada noorte huvi ning teadmisi osalemaks Euroopa Liidu otsustusprotsessides ja samal ajal luua keskkonda uute meetodite leidmiseks osalusdemokraatia suurendamisel.

Projekti käigus toimuvad kohtumised ja arutelud nii riiklike kui Euroopa parlamendi liikmetega, samuti haridus- ja välisministeeriumite ametnikega nii Soomes kui Eestis. Osalejad saavad hea kogemuse võrra rikkamaks olles ise kohtumiste organiseerimise ning planeerimise juures, samuti saab osalejale selgemaks poliitika kujundamise protsess, eraldi tähelepanu pööratakse EL välis- ja arengukoostöö poliitikatele.

Nii Eestist kui Soomest osaleb projektis kaheksa noorteorganisatsioonide esindajat, kes jagavad saadud teadmisi hiljem oma koduorganisatsioonis. Eestist on esindatud Eesti Noorteühenduste Liit, MTÜ Kultuur aitab hingata, Tartu Noorteühenduste Kogu jaVähemusrahvuste noortekoda.

Projekti partnerid:

Kehys ry (Soome, juhtpartner)
Arengukoostöö Ümarlaud (Eesti)
Eesti Noorteühenduste Liit (Eesti)
Allianssi (Soome)

Projekti kestvus
: juuni 2010 – detsember 2011

www.kehys.fi/etusivu/future-global-leaders

 

Projekti rahastas Euroopa Komisjon programmi “Youth in Action” raames. Toetust vahendas CIMO.

FEST - Finland, Estonia, Sweden Together for Development

FEST on seitsme Soome, Rootsi ja Eesti kodanikuühenduse kolmeaastane koostööprojekt avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks Euroopa Liidu arengukoostöö poliitikast ning Põhja-Lõuna suhetest. FESTi kitsam eesmärk on tõsta arengukoostööga tegelevate kodanikeühenduste suutlikkust tegeleda arengukoostöö-alase teavitustööga, lobi- ja eestkostetegevusega ning osaleda arengukoostöö poliitika planeerimisprotsessis.

Projekti raames korraldatakse riigisiseseid ja rahvusvahelisi koolitusi ja seminare, antakse välja infomaterjali, toodetakse dokumentaalfilme arenguteemadel ning soodustatakse tihedamate partnersuhete loomist Eesti, Soome ja Rootsi kodanikeühenduste vahel.

Projekti kestvus: 15.03.2006-15.03.2009

Igal projektiaastal oli fookuses konkreetne teema, mida vedas eest üks projektiriikidest:
1. Euroopa Liidu arenguabi ja arengukoostööpoliitika (Rootsi)
2. Sidusus erinevate poliitikavaldkondade vahel, mis arenguriike mõjutavad (kaubandus, põllumajandus, julgeolek jne) (Soome)
3. Euroopa ja arenguriikide kodanikeühenduste osalemine EL-i arengukoostööpoliitika kujundamises ja ellurakendamises (Eesti)

Projekti lõpphindamine ja soovitused Eesti kodanikeühenduste aktiivsuse tõstmiseks arengukoostöö valdkonnas anti üle MTÜ-le Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ), mis loodi otseselt FESTi projektist saadud kogemuste tulemusena.

Tegijad: Projekti juhtorganisatsioon on Finnish Association of the Deaf ning konsortsiumiliikmed Soomest FinnChurchAid jaInternational Solidarity Foundation, Rootsist arengukoostööplatvorm CONCORD Sweden ning Eestist Eestimaa Looduse Fond. Konsortsiumi partnerorganisatsioonid on Soome arengukoostööplatvorm Kehys ja Eesti Euroopa Liikumine.

Projekti rahastasid Euroopa Komisjon ja Soome Välisministeerium.

Samal teemal

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee